« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO IV,2017 7,8.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO IV,2017 7,8.pdf
Zápis č.IV/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 7.8.2017
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.20 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 31.7.2017 v 14:00 a sejmuta 7.8.2017 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Veroniku Lemberkovou,Jiřího Škvrnu a zapisovatele XXXX XXXXX <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje kraje na doplnění
<br> kanalizace Svinišťany I.a II.Etapa <.>
2) Výběr realizátora pro zhotovení dvou stupňů projektové dokumentace na akci Zvýšení
<br> bezpečnosti (přechody) na komunikaci I/33 v lokalitách Svinišťany,Dolany,Čáslavky <.>
3) Průběh realizace přestavby školní kuchyně
4) Koupě pozemku p.č.169 v KÚ Dolany o celkové výměře 598m2 <.>
5) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na doplnění
kanalizace ...

Načteno

edesky.cz/d/3192084

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz