« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO III,2017 29,5.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO III,2017 29,5.pdf
Zápis č.III/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 29.5.2017
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.16 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 22.5.2017 a sejmuta 29.5.2017 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2)
konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Veroniku Lemberkovou,Jiřího Škvrnu a zapisovatele Alenu Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Kontrola usnesení ZO II/2017 ze dne 3.dubna.2017
2) Smlouva na bezúplatný převod pozemků p.č.112/2 a 194/12 v KÚ Krabčice na Obec
<br> Dolany
3) Zápis RK a Závěrečný účet DSO Jaroměřsko
4) Závěrečný účet Obce Dolany 2016
5) Změna Vyhlášky o nočním klidu <.>
6) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO II/2016 ze dne 3.4.2017
 Kanalizace ve Svinišťanech – Obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého
<br> kraje v programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod (administrace Pro...

Načteno

edesky.cz/d/3192083

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz