« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VII,2016 28,11.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VII,2016 28,11.pdf
Zápis č.VII/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 28.11.2016
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.15 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 21.11.2016 v 14:00 hod a sejmuta 28.11.2016 v 17:00 hod(příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Radoslava Všetečku,XXXX XXXXX a zapisovatele Alenu Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Kontrola usnesení ZO
2) Plán inventur 2016
3) Rozpočtové opatření č.6.a 7 <.>
4) Pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky ve vlastnictví obce <.>
5) Návrh rozpočtu na rok 2017
6) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO IV/2016 ze dne 6.6.2016
<br>  Kanalizace ve Svinišťanech – Obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého
kraje v programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod (administrace Profesionálové).Realizátorem stavby bude firma Stav...

Načteno

edesky.cz/d/3192079

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz