« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO III,2015 13,4.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO III,2015 13,4.pdf
Zápis č.III/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
konaného dne 2.3.2015,od 17:15 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.15 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 3.4.2015 v a sejmuta 13.4.2015 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2)
konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Veroniku Lemberkovou,Radoslava Všetečku a zapisovatele Alenu
Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Kontrola usnesení ZO II/2015 ze dne 2.3.2015
2) Prodej obecního pozemku 129/1 v KÚ Svinišťany
3) Oprava podlahy sokolovna
4) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO II/2015 ze dne 2.3.2015
<br>  Sokolovna – Uzavřít smlouvu s DS Dolany o podmínkách výpůjčky přístavby a sepsání
inventáře DS Dolany (v přístavbě) pro pojišťovnu a vytvořit předávací protokol; nahrazuje
smlouva o spolupráci - UKONČENO
<br>  DSO Jaroměřsko – Kanalizace Dolany – Čáslavky.Starosta informoval: dne 27.2.2015
proběhla VH DSOJa.Výstavba kana...

Načteno

edesky.cz/d/3192066

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz