« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO I,2015 1,15.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO I,2015 1,15.pdf
Zápis č.I/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 12.1.2015,od 17:15 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.19 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 91
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 5.1.2015 v 15:00 hod a sejmuta 12.1.2015 v 17:00 (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Veroniku Lemberkovou,Radoslava Všetečku a zapisovatele Jiřího Škvrnu <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br> 1) Kontrola usnesení ZO VIII/2014 ze dne 1.12.2014
2) Stanovení cen za svoz KO na rok 2015
3) Stanovení cen stočného na rok 2015
4) Rozpočtové opatření č.9
5) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO VI/2014 ze dne 23.6.2014
<br>  Sokolovna – Uzavřít smlouvu s DS Dolany o podmínkách výpůjčky přístavby a sepsání
inventáře DS Dolany (v přístavbě) pro pojišťovnu a vytvořit předávací protokol – TRVÁ
úkol: Lemberková
<br>  DSO Jaroměřsko – Kanalizace Dolany – Čáslavky.Starosta informoval: dne 1...

Načteno

edesky.cz/d/3192064

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz