« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VIII,2014 12,14.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VIII,2014 12,14.pdf
Zápis č.VIII/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 1.12.2014,od 17:15 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.19 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 91
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 24.11.2014 v 16:00 hod a sejmuta 1.12.2014 v 17:00 (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Jiřího Berana a Veroniku Lemberkovou a zapisovatele Alenu Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br> 1) Kontrola usnesení ZO VII/2014 ze dne 15.9.2014
2) Rozpočtové provizorium na rok 2015
3) Rozpočtové opatření č.6 až 8
4) Inventury 2014
5) Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
<br> 14JPO03-0038
6) Prodej parcely č.181/6 v KÚ Krabčice <.>
7) Pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce v KÚ Dolany
8) Žádosti:
<br>  Žádost p.Michala Zemánka o opravu místní komunikace 10c na p.č.26/1 v KÚ Čáslavky
 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Občanské poradny v Jaroměři
<br> 9) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pr...

Načteno

edesky.cz/d/3192063

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz