« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO IX,2013 2,12.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO IX,2013 2,12.pdf
Zápis č.IX/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 2.12.2013,od 17:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.15 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 91
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 25.11.2013 v 14:00 hod a sejmuta 2.11.2013 v 17:00 (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Jiřího Škvrnu a Veroniku Lemberkovou a zapisovatele Alenu Mervartovou
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br> 1) Kontrola usnesení ZO VIII/2013 ze dne 4.11.2013
2) Rozpočtové provizorium od 1.1.2014
3) Rozpočtové opatření č.8
4) Směrnice č.1/2014 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace VS 1/2013) <.>
5) Vyhláška o odpadech <.>
6) Stanovení cen za svoz KO na rok 2014
7) Plán akcí na rok 2014 – příprava podkladů pro zozpočet na 2014
8) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO VIII/2013 ze dne 4.11.2013
<br>  Sokolovna – Uzavřít smlouvu s DS Dolany o podmínkách výpůjčky přísta...

Načteno

edesky.cz/d/3192053

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz