« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VII,2013 16,9.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VII,2013 16,9.pdf
Zápis č.VII/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 16.9.2013,od 17:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.10 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 91
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 9.9.2013 v 15:00 hod a sejmuta 16.9.2013 v 17:00 (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Jiřího Škvrnu a Veroniku Lemberkovou a zapisovatele Alenu Mervartovou
<br> * * *
Schválení programu:
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br> 1) Schválení realizátora stavby víceúčelového školního hřiště ve Svinišťanech <.>
2) Schválení poskytovatele úvěru na výstavbu kanalizace v Dolanech a Čáslavkách k projektu „Čisté Labe
<br> z Jaroměřska II.A III.“
3) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Schválení realizátora stavby víceúčelového školního hřiště ve Svinišťanech <.>
<br> Starosta informoval o schůzce s realizátory výstavby víceúčelového školního hřiště – Svinišťany,vítěznou
firmou z Polska - BUD-ZIEM,Sídlo: Słoneczna 21,58-125 Pszenno k.Św...

Načteno

edesky.cz/d/3192051

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz