« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - zapis ZO XX,2012 5,11,12.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis ZO XX,2012 5,11,12.pdf
Zápis č.XX/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 5.11.2012,od 17:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.10 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 91
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to od 26.10.2012 do 5.11.2012 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9.členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Jiřího Škvrnu a Veroniku Lemberkovou a zapisovatele Pavla Komoru
<br> * * *
Schválení programu:
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br> 1) Kontrola usnesení ZO XIX/2012 ze dne 1.10.2012
2) Informace o schválení projektu „Čisté Labe z Jaroměřska II a III“ - kanalizace Dolany a Čáslavky
3) Rozpočtový výhled 2013 - 2015
4) Plnění rozpočtu 2012
5) Rozpočtové opatření č.6
6) Inventury 2012
7) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje následující program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 - Kontrola usnesení ZO XIX/2012 ze dne 1.10.2012 :
<br>  Sokolovna - podmínky výpůjčky (jiným osobám),uzavřít s TJ Dolany dodatek ke smlouvě o
výpůjčce sokolovny.Dále bude nutno uzavřít smlouvu s DS Dolany o podmínkách výpůjčky
přístavby a sepsání inventáře ...

Načteno

edesky.cz/d/3192044

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz