« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - zapis ZO XIV,2012 26,3,12.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis ZO XIV,2012 26,3,12.pdf
Zápis č.XIV/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 26.3.2012,od 17:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.05 hodin
starostou obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo
v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO
podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 19.3.2012 14:00 XXX do XX.X.XXXX do XX:XX <,>
(příloha č.1).Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že
přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9.členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Jiřího Škvrnu a Veroniku Lemberkovou a zapisovatele Radoslava
Všetečku
<br> * * *
Schválení programu:
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění <.>
<br> Program jednání
<br> 1) Kontrola usnesení ZO XII/2011 ze dne 5.3.2012
2) Finanční příspěvky na rok 2012 zpráva FV – TJ Dolany
3) rozpočet na rok 2012
4) smlouva k prodeji pozemků
5) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje následující program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 - Kontrola usnesení ZO XII/2012 ze dne 5.3.2012 :
<br> • Sokolovna - podmínky výpůjčky,uzavřít s TJ Dolany dodatek ke smlouvě o výpůjčce
sokolovny.Nutno evidovat energie a poté se rozhodne o podmínkách.Dále bude nutno
uzavřít smlouvu s DS Dolany o podmínkách výpůjčky...

Načteno

edesky.cz/d/3192038

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz