« Najít podobné dokumenty

Město Kralupy Nad Vltavou - Dražební vyhláška nem. Lobeček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralupy Nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument.pdf
Stránka 1 z 6 Exekutorský úřad Praha 7,pracoviště Jankovcova 13,170 00 Praha 7 S o u d n í e x e k u t o r J U D r.V l a d i m í r P l á š i l,L L.M.tel: 266 713 022,fax: 266 713 031,mobil: 732 715 862 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site: www.exekutor-plasil.cz sídlo exekutorského úřadu : Tusarova 25,170 00 Praha 7 Naše č.j.Vyřizuje: Dne: 063 EX 903/08-137/dr.Mgr.Bc.Hajznerová J.19.7.2019 U s n e s e n í kterým se podle ustanovení § 336b o.s.ř.vydává D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A – E L E K T R O N I C K Á D R A Ž B A I.Ve smyslu ustanovení § 66 odst.7 zák.č.120/2001 Sb.Vám oznamuji,že v exekuční věci pod č.063 EX 903/08 na základě exekučního titulu - rozhodnutí: č.j.151-71334/2006,který vydal Městský úřad Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX dne XX.X.XXXX a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j.16 Nc 4835/2008-7,které vydal Okresní soud v Mělníku,dne 7.5.2008,o vymožení pohledávky,ve prospěch oprávněného: Město Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX,Masarykovo náměstí X,XXX XX Brandýs nad Labem,IČ:00240079,právně zastoupen JUDr.Hanou Záveskou,advokátkou,Ostrovského 253/3 15000 Praha 5,proti povinnému: 1.XXXXXX XXXXXXX,Dr.E.Beneše XXX,XXX XX Kralupy nad Vltavou-Lobeček,nar.12.8.1978 rozhodl soudní exekutor takto: nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 16.10.2019 ve 13:00 hodin,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Ukončení dražby je stanoveno na den 16.10.2019 v 15:00 hodin.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání postup dle předcházející vě...

Načteno

edesky.cz/d/3191930

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralupy Nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz