« Najít podobné dokumenty

Město Kralupy Nad Vltavou - Zaslání aktualizace bezpečnostní zprávy SYNTHOS Kralupy a.s. k vyjádření + CD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralupy Nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - Zaslání akutalizac BZ SYNTHOS a.s..pdf
l
<br> ř
1
<br> b
<br> í
<br> Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,Kancelář starosty
Palackého nám.1,278 0l Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br> OZNÁMENÍ
<br> Město Kralupy nad Vltavou obdrželo od Krajského úřadu Středočeského kraje,OŽP doplněnou
aktualizaci Bezpečnostní zprávy objektu od provozovatele SYNTHOS Kralupy a.s <.>,se sídlem O <.>
Wichterleho 810,278 0l Kralupy nad Vltavou k vyjádření <.>
<br> Do této dokumentace je možno nahlížet po dobu 30-ti dnů ode dne zveřejnění po předchozí domluvě <,>
v kanceláři krizového řízení města <.>
<br> V Kralupech nad Vltavou dne 14.08.2019
MěsÍo Kralupy nad %(Itavou
qe sídlem Městskéhó úřadu
<br> í0tjbor kanceláře stdr4styPalackého nám.<,>
278 88 Kralupy í
<br> í(': 00236977,Dl(,:
<br> ?: Sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství o
zaslání aktualizace bezpečnostní zprávy SYNTHOS Kralupy a.s.ke schválení <.>
<br> 1
<br>
<br> r
l
<br> ll////pi///71/g7//f/g//g//g///////////////////////{/////////
ř'luKVP00DÚŠ;5
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR žlVOTNíHO PROSTŘEDí A ztín?o?isrví fi
<br> da / 6.:Rfi;' / 2úif /u
<br> 14.fl8.7.019,g
-J )
<br> V Praze dne: 12.8.2019
<br> Číslo jednací: 109064/2019/KUSK (ŽP/Bo
Spisováznačka: SZO80511/2016/KUSK/28
<br> Oprávněná
<br> úředníosoba: LubomírBod'a,tel.257280861
<br> Dle rozdělovníku
<br> Zaslání aktualizace bezpečnostní zprávy SYNTHOS Kralupy a.s.k vyjádření
<br> í
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen,<,> krajský
<br> úřad"),jako správní orgán místně příslušný podle 8) 11 odst.1 zákona č.500/2004 sb <.>,správní
<br> řád v platném znění a věcně příslušný podle § 20 odst.l zákona č.224/2015 sb <.>,o prevenci
<br> závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
<br> směsmi (dále jen,<,> zákon") vplatném znění,obdržel dne 14.12.2017 od...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralupy Nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz