« Najít podobné dokumenty

Obec Pěčice - Veřejná vyhláška - pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pěčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře
MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX
<br>
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> Komenského náměstí 61,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Sp.zn.XXXXX/XXXX/OŽP/kama
<br> Č.j.: 63807/2019/OPLOO/luka
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX,os.č.XXX
<br> Tel.: 326716151,E-mail: kasik@mb-net.cz
<br> Datum: 13.8.2019
<br>
<br>
<br>
VEŘĚJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
A)
<br> O Z N Á M E N Í
<br> o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení s velkým počtem účastníků <,>
<br>
<br>
B)
<br> V Ý Z V A
<br> podle § 36 odst.3 správního řádu k podání námitek a doplnění řízení (zaslání konceptu výrokové části a
<br> odůvodnění rozhodnutí,včetně pracovní náplně OLH) ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br>
<br>
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor životního prostředí,jako věcně příslušný orgán státní správy
<br> lesů (dále jen „OSSL“),příslušný podle § 48 odst.1 písm.m) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a
<br> o změně a doplnění některých zákonů,v platném znění (dále jen „lesní zákon“),dále příslušný zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) rozhodnout z moci úřední v dikci
<br> § 144 a § 25 odst.1- 4 správního řádu <,>
<br> 1 <.>
<br> p o v ě ř u j e
<br> dle § 37 odst.6 lesního zákona
právnickou osobu:
XXXXX XXXXX – OLH s.r.o <.>,se sídlem Hájovna 52,294 71 Benátky nad Jizerou II <,>
<br> IČO 08243158,vedené v OR: Měst.soudu v Praze,oddíl C,vložka 315385,zastoupené statutárním
<br> orgánem - jednatelem společnosti: Ing.Kristinou Bendlovou,Hájovna 52,294 71 Benátky nad Jizerou
<br>  s odpovědným zástupcem,k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře,podle hlavy šesté
<br> lesního zákona,PhDr.Ing.Karlem Bendlem,L.L.M <.>,tr.bytem Hájovna č.p.52,294 71 Benátky
<br> nad Jizerou,narozeném dne 14.2.1971
<br>  licence OLH č.j.: 54918/2019/OPLOO/luka,právní moc ze dne 8.7.2019
<br>  e-mail: bendl@hajovnabenatky.cz
<br>  kontaktní telefon: +420 728 131 750,+420 607 186 286
<br> výkonem činnosti odborného lesního hospodáře (dále jen ...

Načteno

edesky.cz/d/3191910

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pěčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz