« Najít podobné dokumenty

Obec Kyjov - A1 - Textová část (PDF, 346.84 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyjov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

A1 - Textová část (PDF, 346.84 kB)
<.>
<br>
<br>
A1 Ú zemní p lán Ky jov – úp lné zněn í po vydání změny č.2 – tex tová čás t s t rana 1 z 29
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ú Z E M N Í P L Á N K Y J O V
Ú P L N É Z N Ě N Í P O V Y D Á N Í Z M Ě N Y Č.2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… <.>
A1 T e x t o v á č á s t
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I :
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Havlíčkův Brod,odbor rozvoje města
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Jméno: Ing.XXXXX XXXXX
Funkce: vedoucí odboru rozvoje města
<br> Podpis:
<br> Správní orgán,který vydal
Změnu č.2 ÚP Kyjov: Zastupitelstvo obce Kyjov
<br> Pořadové číslo poslední změny: 2
<br> Datum nabytí účinnosti změny č.2: otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
A1 Ú zemní p lán Ky jov – úp lné zněn í po vydání změny č.2 – tex tová čás t s t rana 2 z 29
<br>
O B S A H :
<br> 1.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
2.Koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 2.1.Koncepce rozvoje řešeného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
2.2.Ochrana a rozvoj hodnot území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 2.2.1.Přírodní hodnoty území 4
2.2.2.Civilizační hodnoty území 4
2.2.3.Životní prostředí a zdravé životní podmínky 5
<br> 3.Urbanistická koncepce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
3.1.Urbanist ická kompozice.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 3.1.1.Urbanistická koncepce stávajících ploch 5
3.1.2.Hlavn...

Načteno

edesky.cz/d/3191853

Meta

Prodej   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyjov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz