« Najít podobné dokumenty

Obec Netřebice (Nymburk) - Informace o konání zasedání ZO Netřebice dne 21.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Netřebice (Nymburk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání ZO Netřebice dne 21.8.2019
INFORMACE
<br> o kon6ni zasedSni Zastupitelstva obce Netiebice
<br> ObecnIf iad Netiebice v souladu s ustanovenim 5 93 odst.]- zdkona i.128/2000 Sb <.>,o
<br> obclch (obecni z(izen],v platn6m znln(,informuje o kon6nizasedSniZastupitelstva obce
<br> Netiebice,svolan6ho starostou obce Davidem Pinkasem v souladu s $ 91 odst.L z6kona o
<br> obcich <.>
<br> Misto kondni: Obec Netiebice - Obecniriiad
<br> Doba kondni:21.8.20L9 od 18h
<br> Navrien'f program:
<br> 1) Zahfjen(
2l Urdeni ov6iovatel0 zdpisu (5 95 odst.1 zdkona o obcich) a zapisovatele
3) SchvSleniprogramu
4l Titpisy ze dne L7.7.2Ot9
5) Vrata na zahradu wtS ruetiebice - qfb6r zhotovitele
6) Vymdna topenf OU Netfebice -vybdr zhotovitele
7l Zpevndndplocha pied budovou MS Netiebice - vybdr zhotovitele
8) Smlouva eEz Distribuce
9) Mimoi6dny piispdvek MS Netiebice
10) Ostatnf zirleLitosti obce
<br> L1) Diskuze,z6vEr
<br> Pinkas

Načteno

edesky.cz/d/3191768

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Netřebice (Nymburk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz