« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Tošanovice - Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Tošanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Tošanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
IČ: 00296643
Internet: www.frydekmistek.cz ID DS: w4wbu9s
<br>
<br>
*MMFMX00WDKJK
MMAAGGIISSTTRRÁÁTT MMĚĚSSTTAA FFRRÝÝDDKKUU--MMÍÍSSTTKKUU
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Oddělení územního rozvoje
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J.: MMFM 58050/2017
SP.ZN.MMFM_S 2671/2017/OÚRaSŘ/Tkac
VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXX XXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 609 166
E-MAIL: tkac.martin@frydekmistek.cz
DATUM: 05.05.2017
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání
<br> Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Tošanovice
<br>
<br> Magistrát města Frýdku-Místku,odbor územního rozvoje a stavebního řádu,jako pořizovatel
Územního plánu Horní Tošanovice,podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) <,>
<br> zahajuje projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Tošanovice
<br> podle § 55 odst.1 a § 47 odst.2,stavebního zákona <.>
<br> Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Tošanovice (dále jen „Zpráva“) bude podle
§ 20 odst.1 a § 47 odst.2 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení
veřejné vyhlášky (tzn.od 10.05.2017):
<br> v tištěné podobě:
<br> 1) na Obecním úřadu v Horních Tošanovicích (pondělí a středa od 7:00 – 12:00 hod.a 12:30 –
16:30 hod <.>,mimo úřední dny po telefonické dohodě,tel.558 696 459) <,>
<br> 2) na Magistrátu města Frýdku-Místku,odboru územního rozvoje a stavebního řádu,Radniční
1148,kanc.č.407 (pondělí,středa od 8.00 do 17.00 hodin,čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin,úterý <,>
pátek od 8.00 do 13.30 hodin) <,>
<br> v elektronické podobě na internetových stránkách obce Horní Tošanovice:
www.hornitosanovice.cz v sekci úřední deska <,>
<br> ode dne 10.05.2017 do 09.06.2017 <.>
<br>
<br> Č.j.MMFM 58050/2017 str.2
<br>
Do 15 dnů ode dne doručení (tj.do 09.06.2017) může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky.Do 30 dnů od obdržen...
bez názvu
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Horní
<br> Tošanovice
<br>
<br> Určený k projednání ve smyslu ustanovení § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Magistrát města Frýdku-Místku,odbor územního rozvoje a stav.řádu
<br>
<br> Určený zastupitel: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
X
<br>
Obsah:
<br>
<br> A.Úvod
<br> B.Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek <,>
na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona) <,>
<br> a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný
<br> rozvoj území
<br> C.Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů
<br> D.Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
<br> E.Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst.4 stavebního zákona
<br> F.Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny
<br> G.Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst.2 stavebního zákona),pokud je požadováno
<br> vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv
<br> na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
<br> H.Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu,je-li
zpracování variant vyžadováno
<br> I.Návrh na pořízení nového územního plánu,pokud ze skutečností uvedených pod
písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny,která podstatně ovlivňuje koncepci
<br> územního plánu
<br> J.Požadavky na eliminaci,minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů
na udržitelný rozvoj území,pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu
<br> zjištěny
<br> K.Návrhy na aktualizaci zás...

Načteno

edesky.cz/d/3191536

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Tošanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz