« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice - Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace " Veřejné osvětlení obec Černovice, část I. - PD"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o dílo - Ing. Menhard.pdf (650.3 kB)
Smlouva o dílo
<br> na zpracování pr0j ektove' dokumentace,zajištění dokladové části pr0j ektové dokumentace „Veřejné osvětlení obec Černovice,část I.- PD“
<br> uzavřená podle © 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> (dále jen občanský zákoník)
<br> 1.Smluvní strany
<br> 1.1 Objednatel : Obec Černovice Zastoupený : Ing.Zdeňkou Peroutkovou — starostkou obce Sídlo :Čemovice c.p.80,430 01 Černovice IČO : 00261831 DIČ : není plátce DPH Bankovní spojení : Československá obchodní banka,a.s.Číslo účtu : 10005063 8/0300 Email : obecní-uradúu'cernovice-ulk.cz starostafrrgcernovice-ulkcz ID datové schránky : gd5buua (dále jen objednatel) 1.2 Zhotovitel : Ing.XXXX XXXXXXX Zastoupený : Ing.XXXX XXXXXXX Sídlo : Čermákova XXXX/X,XXX XX Chomutov IČO : 69421315 DIČ : CZ6703210382 Bankovní spojení : Fio banka Číslo účtu: ; 2900724513/2010 Email : XXXX.menhard©centrum.cz ID datové schránky '.XtnqXXh Živnostenský list ev.c č.350301 -2-1736 01 vydán OŽÚ v Chomutově pod 0.j.6256/99 (dále jen zhotovitel) 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: za objednatele : Ing.Zdeňka Peroutková - starostka obce za zhotovitele : Ing.XXXX XXXXXXX - OSVČ X.X Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku IV <.>,bod 4.4,4.5,4.6,4.7 a 4.8,které jsou přílohou č.1 této smlouvy: za objednatele : Ing.Zdeňka Peroutková - starostka obce za zhotovitele : Ing.XXXX XXXXXXX - OSVČ II.Předmět díla X.X Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zpracovat a předat projektovou doku-
<br> mentaci pro územní rozhodnutí (dále jen DUR),v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby na akci „Veřejné osvětlení obec Černovice,část I.— PD“ (dále též „stavba“) dle přílohy č.1 vyhlášky 499/2006 Sb.vč.zajištění veškerých nutných dokladů ci dokumentů a inženýrské činnosti (dále též IČ),vedoucí k vydání územního souhlasu ci rozhodnutí.DUR musí být způso- bilým podkladem pro příslušné rízení <.>
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> DUR bude řešit rekonstrukci spočívající ve výměně stávající...

Načteno

edesky.cz/d/3191519

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz