« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bezděkov - Zápis č. 7 z veřejného zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bezděkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 7
lvi,ea ffi '"
<br> ZÁPIS č.7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Bezděkov konaného dne 24.6.2019 v 19.00 v budově obecního úřadu
<br> Po zahájení jednání a přivítání všech přítomných bylo konstatováno,Že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích a informace byla zveřejněna na úřední e-desce OÚ po dobu nejméně 7 dní,od 13.6.do 24.6.2019.Bylo konstatováno,že je přítomno 7 členů zastupitelstva a že 20 je usnášeníschopné.Omluven byl p.Vít Kindl a p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> X.URČENÍ OVĚŘOVATELÚ
<br> Byli navrženi p.XXXXX XXXXXXXXX a Ing.XXXX XXXXXXX.Usnesení č.X: XX Horní Bezděkov určuje za ověřovatele zápisu p.Libora Procházku a Ing.Petra Mikovce <.>
<br> Pro hlasovalo 7 přítomných zastupitelů <.>
<br> 3.NAVRHOVANÝ PROGRAM
<br> 1 <.>
<br> kom.—Jamesův
<br> HHHH (ANI-*O
<br> 14.15.16.17.18.19 <.>
<br> Přivítání
<br> Určení ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu
<br> Kontrola plnění minulých usnesení
<br> Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018
<br> Závěrečný účet obce za rok 2018
<br> Účetní závěrka obce za rok 2018
<br> Žádost o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
<br> Dodatek č.1 Smlouvy o Smlouvě budoucí darovací ze dne 21.6.2017 — Imos
<br>.Dohoda o společném financování internetového připojení.Obecně závazná vyhláška — likvidace odpadů.Vnitřní směrnice obce
<br>.Nový územní plán obce
<br> Nájemní smlouva — pozemky parc.č.399/7,399/10 Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Stavební úpravy — restaurace Na Hatích
<br> Různé
<br> Diskuse
<br> Závěr
<br> Usnesení č.2.: 20 schvaluje navrhovaný program <.>
<br> Pro hlasovalo 7 přítomných zastupitelů <.>
<br> 4.KONTROLA PLNĚNÍ MINULÝCH USNESENÍ Bylo konstatováno,že usnesení Z minulého veřejného zasedání byla splněna a že nikdo ze zastupitelů ani občanů nevznesl vůči zápisu č.6 námitku <.>
<br> 5.ZPRÁVA o VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018
<br> Dne 1.4.2019 provedl KÚ Středočeského kraje přezkum hospodaření obce za rok 2018.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařen...

Načteno

edesky.cz/d/3191490

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bezděkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz