« Najít podobné dokumenty

Obec Řepov - Závěrečný účet za rok 2018 (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet za rok 2018 [0,26 MB]
Závěrečný účet za rok 2018 obce Řepov IČ 00238562
<br> se sídlem Řepov 25,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
(§ XX zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v Kč)
<br>
<br>
<br> Paragraf Položka Text Schválený Upravený Plnění
<br> rozpočet rozpočet k 31.12.2018
<br> 0000 1111 daň z příjmů fyz.osob pl.plátci 1.830.000,00 2.530.000,00 2.359.557,59
<br> 0000 1112 daň z příjmů fyz.osob pl.popl.180.000,00 180.000,00 44.558,35
<br> 0000 1113 daň z příjmů fy.osob srážkou 150.000,00 176.000,00 175.893,39
<br> 0000 1121 daň z příjmů právnických osob 1.590.000,00 1.615.000,00 1.614.295,43
<br> 0000 1122 daň z příjmů práv.osob za obce 140.000,00 140.000,00 62.320,00
<br> 0000 1211 daň z přidané hodnoty 3.150.000,00 4.920.000,00 3.978.409,14
<br> 0000 1334 odvody za odnětí půdy ze z.p.f.16.000,00 16.000,00 15.848,50
<br> 0000 1340 poplatek za komunální odpad 320.000,00 328.000,00 327.650,00
<br> 0000 1341 poplatek ze psů 10.000,00 11.500,00 11.424,00
<br> 0000 1361 správní poplatky 1.000,00 12.000,00 11.902,55
<br> 0000 1381 daň z hazardních her 24.000,00 35.000,00 34.846,07
<br> 0000 1511 daň z nemovitých věcí 1.800.000,00 1.800.000,00 1.758.904,63
<br> 0000 4111 neinv.přij.transfery -volby 0,00 51.275,00 51.275,00
<br> 0000 4112 neinv.přij.transfera ze SR 105.400,00 115.200,00 115.200,00
<br> 0000 4116 ost.neinv.přijaté transfery ze SR 0,00 148.365,00 148.365,00
<br> 2119 ost.zál.těžebního průmyslu 12.000,00 35.000,00 34.925,88
<br> 2321 odvádění a čištění odp.vod 610.000,00 610.000,00 591.255,00
<br> 3412 sportovní zař.v majetku obce 2.000,00 2.000,00 0,00
<br> 3632 pohřebnictví 2.000,00 2.000,00 1.000,00
<br> 3722 sběr a svoz komun.odpadů 47.000,00 78.000,00 77.890,00
<br> 6171 činnost místní správy 226.000,00 383.000,00 379.195,00
<br> 6310 obecné příj.a výd.z fin.operací 121.000,00 149.000,00 148.278,65
<br> Příjmy celkem 10.336.400,0...
Rozvaha [0,62 MB]
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Řepov; IČO 00238562; Řepov 36,293 01 Řepov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 21.2.2019 v 08:34
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 21 962 958,14 108 364 871,11130 327 829,25 105 404 785,76
<br> A.Stálá aktiva 21 809 280,14 81 326 313,71103 135 593,85 79 941 741,26
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 199 504,00 291 667,00491 171,00 303 943,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 52 246,0052 246,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 147 258,00 98 067,00245 325,00 110 343,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 193 600,00193 600,00 193 600,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 21 609 776,14 74 346 646,7195 956 422,85 72 949 798,26
<br> 1.Pozemky 19 024 549,4419 024 549,44 19 024 549,44031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 17 074 921,53 52 765 707,4069 840 628,93 51 090 657,54021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 2 219 668,33 1 026 155,873 245 824,20 1 171 191,28022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 315 186,282 315 186,28028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 530 234,001 530 234,00 1 663 400,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 6 688 000,006 688 000,00 6 688 000,00
<br> 1.Majet...
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 [2,20 MB]
Krajský úřad Středočeského kraje (_JLJBÚF: WTE HNÍHD Px U LÍJITLJ Á Hilf)|"*-l"l'H(_IlL"'-.r"' Zborovská 11
<br> 150 21 Praha s
<br> SpZn: SZ_058585/2018/KUSK Stejnopis č.„2.Čj.: 00167312019fKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ŘEPOV IČ: 00238562 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření obce Řepov za rok 2018 bylo zahájeno dne 6.8.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 30.5.2019
<br> ' 1.'11.2018 na základě zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem - č.2552012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaně období: 1.1.2018 - 31.12.2018 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Řepov Repov 36
<br> 293 01 XXXXX XXXXXXXX X
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXX — starosta
<br> XXXX XXXXXX,Dis.- hlavní účetní Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX - ad.pracovnice
<br> Pověření kpřezkoumání podle X 5 odst.1 zakona č.420f2004 Sb <.>,52% 4 a © 6 zákona č.255t2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018fKUSK.'
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.4201'2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250x'2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění ijmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových - prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mez...

Načteno

edesky.cz/d/3191426

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz