« Najít podobné dokumenty

Obec Lešná - Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a zveřejnění informací podle § 9b odst. 1. zákona o posuzování vlivů na ŽP - Hajdík a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lešná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 2
“"" ha č.1 k vyhlášce č.503/2006 Sb <,>
<br> či.* Mg! it :.stať: Vlliggkli.2018
<br> ceho: ' 19 „„„„„ našim 1193333“ šské Mezmcl ánování a stavebního řádu
<br> limonaia
<br> autismem“
<br> Babím ?.g.„ 2318
<br> z1ř1'čí
<br> USWPřHOhifff/dAJ/óé
<br> va: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
<br> X v územním řízení D ve zjednodušeném územním řízení
<br> podle ustanovení 5 86 ve spojení s š 79 a 85 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 5 3 a & 13b vyhlášlqr č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu <.>
<br> ČÁST A I.Identifikační údaje stavby
<br> (název stavby / změny stavby,druh a účel stavby / změny stavby,místo stavby i změny stavby — obec,ulice,číslo popisné ! evidenční)
<br> Název stavby: Hi tech zpracování plastů včetně povrchových úprav Místo stavby: Průmyslová zóna Valašské Meziříčí Obec: Lešná
<br> Katastrální území: Lhotka nad Bečvou
<br> Předmět PD:
<br> Záměr řeší výstavbu nového výrobního arealu Společnosti HAJ'DIK a.s.vprfnnyslové zóně Valašské Meziříčí,obec Lešná,katastrální území Lhotka nad Bečvou <.>
<br> Jedná se o nový výrobní areál pro umístění technologií povrchových úprav plastů,lisovny,provozu montáží,skladové prostory,administrativa a navazující technické a provozní zůemí <.>
<br> Dále je předmětem projektové dokumentace napojení na inženýrské sítě —— energetické zajištění výrobního areálu (přípojka plynu,vodovod,kanalizace splašková,kanalizace dešťová,přívod elektro) a vybudování příslušných komunikací,zpevněných ploch,parkovišť,sjezdu do výrobního areálu znavazující silnice,venkovních objektů (koláma,turnikety,oplocení,Objekt vrámice,Objekt spínací stanice,sila pro granulát,zařízení dieselagregátu,<.>.<.> ) <.>
<br> Hlavním výrobním programem firmy bude povrchová úprava plastů s použitím chemických & elektrolytických postupů,kdy v cílovém stavu bude kapacita povrchových úprav plastů do 450 000 m2 upravené plochy za rok.Hlavní částí výrob...
Příloha 1
S T O P S T O P Administrativa Galvanovna 1 ČOV N a v ě š o v á n í Lisovna 1 Lisovna 2 N a v ě š o v á n í Galvanovna 2 ČOV Montáže Montáže Sklad 4 69 54 18 KOLÁRNA 19 S T O P S T O P REGULACE ODTOKU 80 l/s 281,43 -1,20 M=280,23 281,43 281,19280,98 281,43 280,98 281,23 281,24 281,43 281,09 281,09 281,13 281,43 281,13 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DNO 278,99 280,46 281,43 281,40 281,30 280,53 280,22 280,08 dno279,10 1,6% 1,0 % 279,94 281,32 280,85 281,00 280,50 280,80 280,70 280,60 280,08 280,01 280,98 280,92 280,22 280,54 dno278,70 dno278,50 DNO 279,05 OLK 80 l/s,VTOK 279,25,VÝTOK 279,20 281,43 281,43 281,03 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V 7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 281,09 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 poklop 281,18 dno 280,03 281,13 281,13 281,09 V22 V23V24 V25 V26V27 V28 V30 V31 V33 V34 DNO 279,23 DNO 279,23 RETENČNÍ NÁDRŽ 4,80*1,20*110 M-634 M3 VÝŠKA HLADINY 1,10M.<.>.<.> 581m3 HLADINA 280,40,DNO 279,30 4*SILO PROFIL 4,2 M DIESELAGREGÁT PLOCHA 8 m2 ŠACHTICE NA ODBĚR VZORKŮ KONTEJNER NA ODPAD DRTIČKY PLASTŮ ČS HAJDÍK 1 ŠD3 ŠD4 ŠD5 ŠD6 ŠD7 VŠ HAJDÍK PŘÍPOJKA VODY HAJDÍK STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD,PE DN225 STL PŘÍPOJKA PLYNU PE dn110 DL.36 M HUP+ PLYNOMĚR TURNIKET V29 PRODLOUŽENÍ VODOVODU PE100 SDR11 d160x14,6-359,64 m 281,21 281,06 281,20 281,21 281,11 V 2 - d n 6 3 P S 8 - D N 1 5 0 dn40 P D 1 - D N 3 0 0 poklop 281,40 dno 280,16 P L Y N - d n 4 0 ŠD8 P S 6 - D N 1 5 0 P S 7 - D N 1 5 0 P S 5 - D N 1 5 0 P S 4 - D N 1 5 0 P S 3 - D N 1 5 0 PLYN-dn90 V3-dn90 PS1-DN150 PD2-DN300 PS2 -DN150 P D 4 - D N 3 0 0 P D 5 - D N 3 0 0 P D 6 - D N 3 0 0 P D 7 - D N 3 0 0 P D 8 - D N 3 0 0 P S 1 0 - D N 1 5 0 RETENČNÍ NÁDRŽ + POŽÁRNÍ NÁDRŽ RETENČNÍ NÁDRŽ 4,80*2,37*23 m -261 m3 VÝŠKA HLADINY 2,20 m.<.>.<.>.242 m3 HLADINA 279,30,DNO 277,10 PARKOVIŠTĚ CELKEM 173 STÁNÍ DNO 279,34 MŘÍŽ 280,07 ODTOK 279,36 ŠS18 ŠD20ČS HAJDÍK 2 ŠS17 ŠS16 ŠD22 ŠS14 ŠD13 ŠS13 ŠD18 ŠD11 ŠS12 ŠD17 ŠS11 ŠD2 ŠD1 ŠS10 ŠS9 L2 ŠS1 ŠS2 ŠS0 VÝTLAK Z ČERPACÍ STANICE 1 PE100 SDR11 d125x11,4 - 299,00 m ŠS3 ŠS4ŠS5 ŠS6 ŠS8 ŠD2...
Veřejná vyhláška
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor výstavby a územního plánování
Letenská 1918,756 61 Rožnov pod Radhoštěm
<br>
<br> Spisová značka: MěÚ/Vyst/16680/2019/Šr/ Rožnov pod Radhoštěm,dne 14.8.2019
Č.j.dokumentu: MěÚ-RpR/30892/2019
Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX - oprávněná úřední osoba,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
datum vypravení: 14.8.2019
<br>
HAJDIK a.s <.>,IČO 27841600,Jablůnka 668,756 23 Jablůnka <,>
kterou zastupuje EP Rožnov,a.s <.>,IČO 45193631,Boženy Němcové 1720,756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
O POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ A
<br> ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ PODLE § 9b odst.1 ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)
<br>
HAJDIK a.s <.>,IČO 27841600,Jablůnka 668,756 23 Jablůnka <,>
kterou zastupuje EP Rožnov,a.s <.>,IČO 45193631,Boženy Němcové 1720,756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 29.11.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "Hi tech zpracování plastů včetně povrchových úprav",která spočívá ve stavbě
administrativní budovy,výrobních hal,objektu spínací stanice,venkovního objektu
dieselagregátu,objektu nákladní vrátnice,turniketů,kolárny,venkovního sila pro uložení
granulátu pro lisovnu,závor u nákladní vrátnice a u vjezdu pro parkoviště osobních
automobilů,dobíjecí stanice elektromobilů,oplocení,komunikací a zpevněných ploch <,>
parkoviště,manipulačních zpevněných ploch,chodníků,křižovatky I/35K x výrobní areál
Hajdik,autobusové zastávky,kanalizace dešťové,retenčních nádrží,přečerpávací nádrže
dešťové kanalizace vč.technologie,odlučovače lehkých látek,kanalizace splaškové,lapáku
tuku,přečerpávací nádrže splaškové kanalizace vč.technologie,prodloužení vodovodu <,>
přípojky vody,požární nádrže,zásobní nádrže systému stabilního hasicího zařízení <,>
venkovního rozvod plynu,přípojky plynu,venkovních kabelových rozvodů VN,NN <,>
venkovních kabelových rozvody slaboproudu,přeložky VTL plynovodu Green Gas Paskov <,>
venkovního osvětlení,zastřešení stá...

Načteno

edesky.cz/d/3191236

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lešná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz