« Najít podobné dokumenty

Obec Kunčice pod Ondřejníkem - Výpis usnesení VIII. Zasedání ZO - 6.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunčice pod Ondřejníkem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vypis_usneseni_ZOVIII_anonymizovano.pdf
Stránka 1 z 2
<br>
OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM IČO 00296856
<br> PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
z VIII.zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 06.08.2019
<br> (podle bodů schváleného programu zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO)
<br> ZO schvaluje program VIII.Zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Usnesení ZO č.VIII/2019/1:
ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Usnesení ZO č.VIII/XXXX/X:
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z VII.zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.06.2019 <.>
<br>
Usnesení ZO č.VIII/2019/4:
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kunčice pod Ondřejníkem č.1/2019,kterou
se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.1/2002 ze dne 24.10.2002 a Obecně závazná vyhláška
č.1/2006 ze dne 30.3.2006
<br>
<br> Usnesení ZO č.VIII/2019/5:
<br> Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem po projednání návrhu na vydání změny č.1
územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem s jeho odůvodněním (příloha č.1 materiálu):
<br> a.) o v ě ř u j e
<br> dle § 54,odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),v účinném znění,že změna č.1 územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem není
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky,s územně plánovací dokumentací
vydanou Moravskoslezským krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje <,>
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu <.>
<br> b.) v y d á v á
<br> podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),v účinném znění (stavební zákon),za použití ustanovení § 55 a násl <.>
ve spojení s § 54 stavebního zákona,§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád změnu č.1
územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem formou opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Usnesení ZO č.VIII/2019/6:
<br> ZO schvaluje navýšení finančních prostředků z vlastních zdrojů na stavbu „Navýšení kapacity
ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem - přístavba školy“ (podp...
Příloha č. 1 - Změna č. 1 ÚP KpO_ k vydání v ZO.zip
1.Textov� ��st_zm�na �.1 �P KpO_vyd�n� v ZO.pdf
<br>
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
<br>
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem,příslušné podle ustanovení § 6 odst.5
<br>
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br>
ve znění pozdějších předpisů,za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního
<br>
zákona,§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád a vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
<br>
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
<br>
plánovací činnosti
<br>
vydává
<br>
pod bodem usnesení č.:
<br>
ze dne:
<br>
Opatření obecné povahy č.1/2019
<br>
<br>
<br> Změnu č.1 územního plánu Kunčice pod
<br>
Ondřejníkem <,>
<br>
který vydalo Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem na svém XVI.zasedání dne
<br>
23.5.2017 pod bodem usnesení IV./6),a který jako opatření obecné povahy nabyl
<br>
účinnosti dne 8.6.2017 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
<br>
ZMĚNA Č.l-NÁVRH
<br>
Zak.č.180604
<br>
OBJEDNATEL Č 1 • Obec Kunčice pod Ondřejníkem
<br>
Kunčice pod Ondřejníkem č.p.569,739 13
<br>
OBJEDNATEL Č.2: XXXXXX XXXXXX
<br>
Kunčice pod Ondřejníkem č.p.53,739 13
<br>
ZHOTOVITEL: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br>
Okružní XXX/XX,XXX XX Vratimov
<br>
POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem
<br>
zajištění kvalifikace Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
KRAJSKÝ ORGÁN
<br>
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě
<br>
Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br>
ZPRACOVATEL: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX - urbanistická koncepce,koordinace
<br>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br>
autorizovaný architekt ČKA č.XX XXX
<br>
červen 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.1 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem
<br>
I.ZMĚNA Č.1 ÚP KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM -
NÁVRH
<br>
I.Změna č.1 ÚP Kunčice pod Ondřejníkem obsahuje: str <.>
<br>
I.1.Textová část změny č.1
a) Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/3191165

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunčice pod Ondřejníkem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz