« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Usnesení č.j. 030 DD 12/19-3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.j. 030 DD 12/19-3 (2,32 MB)
MGR."J! '? !'?9'?'r( '?Y '.( ! ! 9>??9 !i'.Ď ??:í-Klll'-'RS.:itelé stá?e činí podání a okarnžik ukončení dražby se posouvá o pet minut od okamžiku učinění tohoto poůní.Budou-li poté činěna další podánf,postup dle vety předchozí se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno da?ší podání,má se za to,že dražitelé ji,ž nečiní podání a driba končí.Sledování veře3né drúby je vere3ne přístupné.i i i II.Předmětem dražby ie nemovitá věc: S:==: CZ]642 Srricx-rrestc O=.'s=;':=: 6lC3-.2 'Ieyeři i7''.JL':?4' 582T9E F!rrb':.-I.Ij 2a 7 5 /,%' 2 ),i y ',$ZenO '7: 552 ža-St2.'?en& plůčM E T-ar'.'Crl =?:+.'ř'=:=: j; r=a.<.> ":'a ( ov?evbři(" ?-p- -"i67 So 'C- '?'.' ??:"-"?oaar? :kČ.Z.113,/:4š2; FJ 2 F'Í?a' Shora uvedená nemovitá věc bude *ažena s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.Ill.Neinižší podání se stanoví v částce 6.200.000,- Kě.Minimální výše příhozu se stanoví částkou 1.ooo,- Kč.IV.Výši jistoty soudní exekutor stanovil částkou 100.000,- Kč.Zájeínci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu bud' po předchozí dohodě vhotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu,nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu,nejpozději před zahájením dra;zebního jednání nebo na účet soudního exekutora é.ú.4853772/0800 vedený u České spořitelny,a.s.K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy,bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno,že na tento účet také došla.Platba musí být provedena pod variabilnfm symbolem V.S.1219003,a s uvedením specifického symbolu S.S.-rodného čís-la nebo IČ dražitele.V.Věcná břemena,výměnky a nájemní,pachtovní a předkupní práva,která prode3em nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.Vl.Vydražitel je oprávněn převzít vyůažené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání,nejdříve však po uplynutí Ihůty k podávání návrhů na předra...

Načteno

edesky.cz/d/3191117

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz