« Najít podobné dokumenty

Město Borovany - Rozšíření areálu Centra kompletního nakládání s odpady Růžov-oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Borovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozšíření areálu Centra kompletního nakládání s odpady Růžov-oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
KRAJSKÝ ÚŘAD lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllll
<br> KUCBXOOTN4M4 JIHOČESKÝ KRAJ Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví Oddělení IPPC a EIA
<br> U Zimníhp stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Váš dopis zn.: 19/ 248/ La
<br> Ze dne: 9.8.2019
<br> Naše č.j.: KUJCK 91525/2019 Dle rozdělovníku Sp.zn.: OZZL 78212/2019/kaper SO
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: pernikarova©kraj-jihocesky.cz
<br> Datum: 12.8.2019
<br> Rozšíření areálu Centra kompletního nakládání s odpady Růžov - oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný úřad podle 5 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),obdržel dne 9.8.2019vžádost oznamovatele,kterým je společnost Růžov,a.s <.>,Růžovská 588,373 12 Borovany,ICO: 259 61 „942 zastoupená na základě plné moci Ing.Radkem Píšou,Konečná 2770,530 02 Pardubice,ICO: 601 37 983 o ukončení zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov“ <.>
<br> Sdělujeme Vám,že krajský úřad tímto ukončuje v souladu s ust.& 23 odst.2 zákona zjišťovací řízení k výše uvedenému záměru <.>
<br> Městys Ledenice a město Borovany jako dotčené územní samosprávné celky žádáme o zveřejnění této informace na úřední desce.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Současně žádáme o písemné vyrozumění 0 dni vyvěšení této informace na úřední desce (informaci lze zaslat také na e-mail: pernikarova©kraj-jihocesky.cz),a to v nejkratším možném termínu <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX vedoucí oddělení
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD Zižkovo náměstí XXX XXX 12 BOROVANY
<br> Vyvěšeno dne: 14; 08.2019 _ Sejmuto dne: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> /
<br> :_X
<br> identiňká...

Načteno

edesky.cz/d/3190984


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Borovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz