« Najít podobné dokumenty

Město Jablunkov - Veřejná vyhláška - Uzemní rozhodnutí č. 22 / 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablunkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
k.ú.Bukovec u
<br> Jablunkova
<br> LEGENDA :
<br> nový stav
<br> přípojná skřšň zemní vedeníNN
<br> pojistková skříň
<br> překop
<br> sloup vedent'NN ČEZ
<br> vzdušné vedem' Náš ČEZ
<br> neznámá vodovodní přípojka
<br> 2250
<br> II
<br> 225?/.'
<br> zemníkobol NN Nový AYKY 4x25 mm2 de'Bco trasy cca 13m
<br> 2253
<br> Městskťůřcd JoHunkov
<br> Č.fedn.: 552.58 EDF/7 “Reno 2- 03- 201 3P- RIU- :
<br> uma /MQIm19/lj
<br> “W
<br> mem: ČEZ Distribuce,a.s.„Www: [Tom Žurovcovó MW'J'ýL/ý/ “© VPŘQ F M,s.r.o <.>
<br> němu.-„ 1 : 500 gama,-„ projekwnh “"“““ |„g_ XXXX XXXXX “" Z Sadová XXX,Frýdek—Místek
<br> “"““ AX Pnznúmku: “"“"-': DÚS
<br> Název akcei.<.> DBum: 05/2079 Bukovec,G.porc.2255 4121492503 kNN makám: |Pň12i8024235
<br> N61“ výtruw
<br> SETUACE
<br> Čislo výkresu: tl
zde
Č.j.MEJA 13258/2019 1
<br>
<br> Městský úřad Jablunkov *MEJAX00BEHY6*
odbor územního plánování a stavebního řádu MEJAX00BEHY6
Dukelská 144,739 91 Jablunkov
Sp.zn.: ÚPSŘ/1329/2019/Ke-328 Jablunkov 12.08.2019
Č.j.: MEJA 13258/2019
Tel.: 558 340 642
e-mail.: XXXXXXXXX.kedziorova@jablunkov.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í
<br> č.22 / 2019
<br>
Dne 05.06.2019 podal žadatel ČEZ Distribuce,a.s <.>,se sídlem Teplická č.p.874/8,405 02 Děčín <,>
kterého zastupuje na základě plné moci NOVPRO FM,s.r.o <.>,se sídlem Sadová č.p.609,738 01 Frýdek-
Místek,zastoupena jednatelem Vítem Novákem,žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Bukovec
u Jablunkova,parc.č.2253 - 4121492303 kNN“ na pozemcích parc.č.2095/7 orná půda,3870/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace,2253 trvalý travní porost v katastrálním území Bukovec u Jablunkova <.>
<br>
V ý r o k
<br> Městský úřad Jablunkov,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „stavební zákon“),v územním řízení posoudil
podle § 84 až 89 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby,záměr podle § 90
stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9
vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření,v platném znění <,>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> „Bukovec u Jablunkova,parc.č.2253 - 4121492303 kNN“ na pozemcích parc.č.2095/7 orná půda <,>
3870/1 ostatní plocha – ostatní komunikace,2253 trvalý travní porost v katastrálním území Bukovec
u Jablunkova <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
- Předmětem záměru je rozšíření distribuční soustavy,tj <.>,kabelová přípojka NN 0,4 kV,která bude
<br> zásobovat elektrickou energií navrhovaný rodinný dům na pozemku parc.č.2253 trvalý trav...

Načteno

edesky.cz/d/3190954

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablunkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz