« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - „I/43 Podlesí, obchvat + MÚK Kuřim, východ + MÚK Lipůvka“, k. ú. Kuřim, okr. Brno – venkov a k. ú. Lipůvka, Svinošice, okr. Blansko – oznámení o podaných odvoláních

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úřední deska Podlesí Kuřim Lipůvka oznámení o podaném odvolání
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 652 639 541 651 209 vlckova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br> Č.j.:
JMK 114404/2019
<br> Sp.zn.:
S - JMK 61868/2019 OŽP/Vlč
<br> Vyřizuje/linka
Ing.Vlčková/541 652 325
<br> Brno
05.08.2019
<br>
<br>
<br> „I/43 Podlesí,obchvat + MÚK Kuřim,východ + MÚK Lipůvka“,k.ú.Kuřim,okr <.>
Brno – venkov a k.ú.Lipůvka,Svinošice,okr.Blansko – oznámení o podaných
odvoláních
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako
věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské
zřízení),ve znění pozdějších předpisů a dle ust.§ 20 písm.b) a § 22 písm.a) zákona č <.>
100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
vyhotovil dne 24.06.2019,pod č.j.JMK 61868/2019 rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení dle
ust.§ 7 odst.6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,že záměr „I/43 Podlesí <,>
obchvat + MÚK Kuřim,východ + MÚK Lipůvka“,k.ú.Kuřim,okr.Brno – venkov a k.ú <.>
Lipůvka,Svinošice,okr.Blansko,nemá významný vliv na životní prostředí a nebude
posuzován podle zákona.Oznamovatelem daného záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR,se
sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4,IČ 65993390,zastoupené na základě plné moci
společností Ekopontis,s.r.o <.>,se sídlem Cejl 511/43,602 00 Brno,IČ 03866866 <.>
<br> Proti tomuto rozhodnutí obdržel krajský úřad odvolání v zákonné lhůtě dne 17.07.2019 <,>
odvolání spolku Voda z Tetčic z.s <.>,se sídlem Hybešova 178,664 17 Tetčice,IČ 2268956 a dne
30.07.2019 Spolku Spokojené Díly z.s <.>,se sídlem Foglarova 1817/57,664 34 Kuřim,IČ
22672818 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 86 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předp...

Načteno

edesky.cz/d/3190869


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz