« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva konečná 2018
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> o výsledku inventarizace majetku a závazků,jiných aktiv a pasiv,včetně
podrozvahových účtů města Kuřimi,ke dni řádné účetní závěrky - k 31.12.2018
<br>
Účetní jednotka: Město Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IČ: 00281964
<br> Datum projednání zprávy ústřední inventarizační komisí: 31.1.2019
<br> Datum zahájení první inventury: 13.9.2018
<br> Datum ukončení poslední inventury: 31.1.2019
<br> Datum proškolení předsedů inventarizačních komisí: 13.9.2018
<br> Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu zákona č.563/1991 Sb <.>,o
<br> účetnictví,vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,vnitřní směrnice Provádění
<br> inventarizace majetku a závazků města Kuřimi S1/2014/RM a Plánu inventur vydaného starostou
<br> města na rok 2018 <.>
<br> Druh a způsob inventarizace,označení inventarizovaného majetku a závazků,jejich umístění,jakožto
<br> i jména pracovníků odpovědných za majetek a závazky jsou uvedeny v inventurních soupisech dílčích
<br> inventarizačních jednotek.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků ke dni
<br> 31.12.2018 <.>
<br> Ústřední a dílčí inventarizační komise provedly inventarizaci majetku a závazků města s níže
<br> uvedeným výsledkem:
<br> Účet Název účtu
<br> Inventurní stav
<br> k 31.12.2018 v Kč
<br> dle účetnictví
<br> Inventurní stav
<br> k 31.12.2018 v Kč
<br> dle evidence
<br> Rozdíl
<br> k 31.12.2018
<br> v Kč
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 013 Software 7 182 452,12 7 182 452,12 0,00
<br> 073 Oprávky k software -5 764 870,72 -5 764 870,72 0,00
<br> 018 Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 5 656 348,72 5 656 348,72 0,00
<br> 078 Oprávky k DHNM -5 656 348,72 -5 656 348,72 0,00
<br> 019 Jiný dlouhodobý drobný nehmotný majetek 9 728 750,68 9 728 750,68 0,00
<br> 079 Oprávky k ostatnímu DNM -2 675 663,00 -2 675 663,00 0,00
<br>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 021 Stavby 949 106 762,40 949 106 762,40 0,00
<br> 081 Oprávky ke stavbám -185 065 081,56 -1...
FKVS 2018 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018
Město Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 664 34 Kuňm www.kurim.cz
<br> Město Kuřim
<br> Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018
<br> Příloha č.1a k vyhlášce č.4163/2004 Sb <.>
<br> Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly
<br> 1.Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle 5 26 a 5 27 zákona o finanční kontrole
<br> Město Kuřim zajišťuje dle zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provádění předběžné,průběžné a následné kontroly.Otěchto kontrolách jsou prováděny písemné záznamy pověřenými pracovnlky dle určených pozic příkazce operace,správce rozpočtu a hlavní účetní <.>
<br> Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly je zabezpečováno průběžnou kontrolou z pozice nadřízenosti a podřízenosti zaměstnanců <.>
<br> V rámci Městského úřadu Kuřim existuje systém vnitřních směrnic.Tyto směrnice jsou průběžně aktualizovány podle legislativních změn a také v případě změn v organizační struktuře městského úřadu,příp.při změnách,které mají vliv na činnost úřadu <.>
<br> 2.Zhodnocení výsledků interního auditu podle 5 28 a 5 29 zákona o finanční kontrole
<br> Město Kuřim má zřízenu funkci interního auditora.Dle požadavků zákona je zajištěna funkční nezávislost a organizační oddělení interního auditora od řídících výkonných struktur.Interní auditor je držitelem osvědčení o absolvování Základního kurzu vrámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy voboru interní audit a finanční kontrola,vydaný Českým institutem interních auditorů.V průběhu roku se auditor účastní odborných seminářů a kurzů za účelem zvýšení odborné úrovně <.>
<br> Kontrolní činnost interního auditora se v roce 2018 řídila Ročním plánem interních auditů a veřejnosprávních kontrol,schváleného starostou města Kuřimi dne 12.01.2018.V roce 2018 byl prov...
Zprava přezkoumání 2018 Kuřim
ZPRÁVA O VÝSLEDKU
<br> PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou
<br> auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> pro územní samosprávný celek
<br>
<br>
<br> Město Kuřim
<br>
<br>
<br>
<br> za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
<br>
<br> 2
<br> I.Všeobecné informace
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku:
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,starosta
<br>
<br> Sídlo: Jungmannova XXX/XX,664 34 Kuřim
<br> IČ: 002 81 964
<br>
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br>  Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,starosta města <,>
<br>  Ing.XXXXX XXXX,CSc <.>,tajemník <,>
<br>  Ing.XXXX XXXXXXXX,vedoucí finančního odboru <,>
<br>  XXXX XXXXXXXXXX,hlavní účetní <.>
<br>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního
<br> samosprávného celku:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření města Kuřim v souladu
<br> s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona
<br> č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Auditorská společnost:
<br> HB AUDITING s.r.o <.>,Dolní 1730/25,Žďár nad Sázavou
<br> osvědčení KA ČR č.078
<br>
<br> Přezkoumání provedli:
<br>  Ing.XXXXXX XXXXXXX,auditor - osvědčení KAČR č.XXXX <,>
<br>  Ing.XXXXX XXXXXXX,asistentka auditora - osvědčení KAČR č.XXXX <,>
<br>  XXXX XXXXXXX,odborný ekonom <.>
<br>
<br> Místo přezkoumání: Městský úřad Kuřim
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br>  Dílčí...
Výkaz zisku a ztrát 2018
Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br> řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
<br> sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2018
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kuřim
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> Místo podnikání - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> I Č O 00281964
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br> Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) o obcích
<br> Okamžik sestavení 07.06.2019 09:06:08
<br> Kontaktní údaje - Telefon 541 422 311
- Fax 541 230 633
- E-mail posta@radnice.kurim.cz
- WWW stránky www.kurim.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Statutární orgán Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (muku O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
**************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 09:06:09
<br> Datum: 07.06.2019
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 13/2018 v Kč,spřesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LT0
<br> UCRGUVUA 11102018 09:58
**************************************************************************************************************************************************************
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavený k 31.prosinci 2018
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00281964 Město Kuřim 13/2018
<br> Položka Syntetický B Ě Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í
číslo Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činn...
Rozvaha 2018
Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br> řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
<br> sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2018
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kuřim
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> Místo podnikání - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> I Č O 00281964
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br> Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) o obcích
<br> Okamžik sestavení 07.06.2019 09:04:00
<br> Kontaktní údaje - Telefon 541 422 311
- Fax 541 230 633
- E-mail posta@radnice.kurim.cz
- WWW stránky www.kurim.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Statutární orgán Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (muku O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
*******************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 09:04:03
<br> Datum: 07.06.2019
ROZVAHA ÚSC za období 13/2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LK9
<br> UCRGURUA 14062017 08:30
*******************************************************************************************************************************************************************
<br> ROZVAHA
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31.prosinci 2018
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00281964 Město Kuřim 13/2018
<br> Číslo Název položky Syntetický O B D O B Í
položky účet B Ě Ž N É MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
1 2 3 4
<br> ------------------------...
Příloha 2018
Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br> řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
<br> sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2018
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kuřim
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> Místo podnikání - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> I Č O 00281964
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br> Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) o obcích
<br> Okamžik sestavení 07.06.2019 08:58:46
<br> Kontaktní údaje - Telefon 541 422 311
- Fax 541 230 633
- E-mail posta@radnice.kurim.cz
- WWW stránky www.kurim.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Statutární orgán Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (muku O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
******************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 08:58:48
<br> Datum: 07.06.2019
Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 13/2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06SFL
<br> ZÁKLADNÍ
UCRGUPUA 09012018 11:08
<br> ******************************************************************************************************************************************************************
<br> PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00281964 Město Kuřim 13/2018
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst...
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2018
Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br> řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
<br> sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2018
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kuřim
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> Místo podnikání - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> I Č O 00281964
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br> Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) o obcích
<br> Okamžik sestavení 07.06.2019 08:59:49
<br> Kontaktní údaje - Telefon 541 422 311
- Fax 541 230 633
- E-mail posta@radnice.kurim.cz
- WWW stránky www.kurim.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Statutární orgán Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (muku O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
*****************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 08:59:50
<br> Datum: 07.06.2019
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU pro ÚSC za období 13/2018 v Kč,spřesností na dvě desetinná místa 0000ALV06HMR
<br> UCRGUKUA 08022017 11:44
*****************************************************************************************************************************************************************
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00281964 Město Kuřim 13/2018
<br> Číslo Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období
...
Přehled o peněžních tocích 2018
Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br> řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
<br> sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2018
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kuřim
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> Místo podnikání - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> I Č O 00281964
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br> Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) o obcích
<br> Okamžik sestavení 07.06.2019 09:05:12
<br> Kontaktní údaje - Telefon 541 422 311
- Fax 541 230 633
- E-mail posta@radnice.kurim.cz
- WWW stránky www.kurim.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Statutární orgán Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (muku O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
*********************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 09:05:14
<br> Datum: 07.06.2019
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za období 13/2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06H7U
<br> UCRGUTUA 25042016 12:53
*********************************************************************************************************
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00281964 Město Kuřim 13/2018
<br> Číslo Název položky Účetní období
položky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 101 334 567,87...
FIN 2018
(muku O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1
************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 08:51:45
<br> Datum: 07.06.2019
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
<br> Omezení výběru XXX : rozpočet schválený,rozpočet upravený,skutečnost
UCRGBAXA 03082018 16:15
<br> ************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí
<br> F I N 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 12/2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky : Město Kuřim
Jungmannova 75/968,664 34 Kuřim
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
<br> OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 37 000 000,00 37 000 000,00 39 622 666,68 107,09 107,09
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 1 000 000,00 1 000 000,00 834 789,40 83,48 83,48
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko 3 000 000,00 3 000 000,00 3 298 695,28 109,96 109,96
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 32 000 000,00 32 000 000,00 30 291 670,97 94,66 94,66
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 7 405 900,00 7 405 820,00 ******* 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 70 000 000,00 70 000 000,00 74 531 445,43 106,47 106,47
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd...
Příloha č 8 Poskytnuté dotace kultura 2018
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ za rok 2018 - KULTURA příl.č.8
<br> za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
<br> číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele
<br> typ
<br> projektu
<br> (CČ,JA)
<br> název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> 2018 KULTURA 01
KULTURA 2018/01
<br> Římskokatolická farnost Kuřim
CČ
<br> UMĚLECKÁ ČINNOST CHRÁMOVÉHO
<br> SBORU 24 000 20 000
<br> 2018 KULTURA 02
KULTURA 2018/02
<br> Římskokatolická farnost Kuřim
JA
<br> Žijí mezi námi - den národnostních
<br> menšin,IV.ročník 70 000 60 000
<br> 2018 KULTURA 03 KULTURA 2018/03 XXXX XXXXXXXXXXX JA Pohádková cesta lesem XX XXX XX XXX
<br> 2018 KULTURA 04
KULTURA 2018/04
<br> Česká tábornická unie - T.K.Křováci
<br> Kuřim
JA
<br> ZÁSOBOVACÍ VOZÍK PRO SKRYJE 42 000 30 000
<br> 2018 KULTURA 05 KULTURA 2018/05 XXXXXXXX XXXXXX JA XXXXXXXX XXXX XXXX XX XXX XX XXX
<br> XXXX KULTURA XX KULTURA 2018/06 Ing.XXXXX XXXXX JA Koncert chrámové hudby XX XXX XX XXX
<br> 2018 KULTURA 07 KULTURA 2018/07 Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX JA Maják XXXX XX XXX XX XXX
<br> XXXX KULTURA 08
KULTURA 2018/08
<br> XXX XXXXXXXX Jagelská
JA
<br> X.Ročník KAP - Kuřimského aprílového
<br> pochodu 3 000 2 000
<br> 2018 KULTURA 09
KULTURA 2018/09
<br> Junák - český skaut,středisko Kuřim,z <.>
<br> s <.>
CČ
<br> Zabezpečení celoroční a táborové
<br> činnosti střediska Junáka Kuřim 169 700 120 000
<br> 2018 KULTURA 10 KULTURA 2018/10 Český svaz bojovníků za svobodu CČ CELOROČNÍ ČINNOST 57 730 20 000
<br> 2018 KULTURA 11 KULTURA 2018/11 XXXXXX XXXXXXXX JA Večer trampských písní X XXX X XXX
<br> 2018 KULTURA 12 KULTURA 2018/12 Orel jednota Kuřim JA Děkujem maminkám 61 300 45 000
<br> 2018 KULTURA 13
<br> KULTURA 2018/13
<br> Orel jednota Kuřim
<br> CČ
<br> Celoroční kulturní činnost-účast dětí a
<br> mládeže na kulturních akcí v rámci
<br> Sedlákovi župy i na
<br> ústředních(celostátních) akcí 56 200 45 000
<br> 2018 KULTURA 15
KULTURA 2018/14
<br> SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
<br> Kuřim
JA
<...
Příloha č 7 Poskytnuté dotace sport 2018
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ za rok 2018 - SPORT příl.č.7
<br> za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
<br> číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele
<br> typ projektu
<br> (CČ,JA <,>
<br> pronájmy)
<br> název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA POZNÁMKA
<br> 2018 SPORT 01 SPORT 2018/01 Šachový klub Kuřim,z.s.CČ příprava dětí a mládeže 30 000 25 000
<br> 2018 SPORT 03
SPORT 2018/02
<br> TJ LODNÍ SPORTY BRNO
JA
<br> zajištějí účasti posádky na mistrovství
<br> světa RS FEVA v USA 26 168 2 000
<br> 2018 SPORT 04
SPORT 2018/03
<br> Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Kuřim
JA
<br> úhrada cvičebních úborů (všesokolský
<br> slet) 23 840 8 000
<br> 2018 SPORT 05
SPORT 2018/04
<br> Dům dětí a mládeže Kuřim <,>
<br> příspěvková organizace
Pronájmy
<br> celoroční činnost volejbalových
<br> kroužků DDM Kuřim 133 200 44 600
<br> 2018 SPORT 06
SPORT 2018/05
<br> Dům dětí a mládeže Kuřim <,>
<br> příspěvková organizace
CČ
<br> celoroční činnost volejbalových
<br> kroužků DDM Kuřim 90 000 80 000
<br> 2018 SPORT 07
SPORT 2018/06
<br> Dům dětí a mládeže Kuřim <,>
<br> příspěvková organizace
JA
<br> kuřimský minivolejbal 13 000 10 000
<br> 2018 SPORT 08
SPORT 2018/07
<br> Dům dětí a mládeže Kuřim <,>
<br> příspěvková organizace
JA
<br> turnaj v plážovém volejbalu 900 900
<br> 2018 SPORT 09
SPORT 2018/08
<br> Orel jednota Kuřim
JA
<br> akce organizované v kuřimi i pro
<br> veřejnost 14 000 9 000
<br> 2018 SPORT 10 SPORT 2018/09 Orel jednota Kuřim CČ celoroční sportovní činnost 51 100 26 000
<br> 2018 SPORT 11 SPORT 2018/10 Orel jednota Kuřim CČ sportovní hry a taneční kroužek 30 200 10 000
<br> 2018 SPORT 12
SPORT 2018/11
<br> Orel jednota Kuřim
CČ
<br> účast florbalových týmů v orelské
<br> florbalové lize 51 600 30 000
<br> 2018 SPORT 13 SPORT 2018/12 Spolek Florbal Kuřim CČ materiální zabezpečení 14 000 10 000
<br> 2018 SPORT 14 SPORT 2018/13 Spolek Florbal Kuřim Pronájmy materiální zabezpečení 140 650 80 000
<br> 2018 SPORT 15 SPORT...
Příloha č 6 Poskytnuté dotace trenéři 2018
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ za rok 2018 - TRENÉŘI příl.č.6
<br> za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
<br> číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele
<br> typ
<br> projektu
<br> (CČ,JA)
<br> název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> 2018 TRENÉŘI 01 TRENÉŘI 2018/01 Spolek Florbal Kuřim CČ mzda kvalifikovaným trenérům 29 025 14 000
<br> 2018 TRENÉŘI 05
<br> TRENÉŘI 2018/02
<br> Plavecký klub Kuřim,z.s <.>
<br> CČ
<br> trénink závodního,sportovního a
<br> zdokonalovacího plavání pro děti a
<br> mládež 90 000 59 000
<br> 2018 TRENÉŘI 02 TRENÉŘI 2018/03 FC Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 120 000 100 000
<br> 2018 TRENÉŘI 04
TRENÉŘI 2018/04
<br> Sportovní klub Kuřim,z.s <.>
CČ
<br> odd.stolního tenisu - celoroční činnost
<br> oddílu 8 800 6 000
<br> 2018 TRENÉŘI 03
TRENÉŘI 2018/05
<br> Sportovní klub Kuřim,z.s <.>
CČ
<br> odd.házené - celoroční činnost oddílu 120 000 100 000
<br> 2018 TRENÉŘI 06 TRENÉŘI 2018/06 Atletický klub Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 27 000 21 000
<br> 2018 TRENÉŘI 07 Fotbalová školička z.s.CČ Mzdy a finanční odměny trenérům 67 500 0
<br> 7 Celkem 462 325 300 000
Příloha č 5 Poskytnuté dotace individual 2018
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE a NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC - za rok 2018 příl.č.5
<br> za rok program
číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele název projektu
<br> požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> RM/ZM)
<br> VRATKA POZNÁMKA
<br> 2018 Individuální dotace 2018D0030
Unie ROSKA -reg.org.ROSKA
<br> BRNO-VENKOV,z.p.s <.>
rekondiční pobyt 16 000 16 000
<br> schváleno usn.RM č.201/2018
<br> dne 25.4.2018
<br> 2018 Individuální dotace 2018D0032 DOTYK II,o.p.s.Raná péče 2018 17 868 17 606
schváleno usn.RM č.202/2018
<br> dne 25.4.2018
<br> 2018 Individuální dotace 2018D0033 SPONDEA,o.p.s.sociálně akviziční služba pro rodiny s dětmi 23 000 23 000
schváleno usn.RM č.203/2018
<br> dne 25.4.2018
<br> 2018 Individuální dotace 2018D0034
Střední odborná škola a Střední
<br> odborné učiliště Kuřim,s.r.o <.>
<br> obnova fasády kuřimského zámku -další
<br> etapa
600 000 600 000
<br> schváleno usn.ZM č.1013/2018
<br> dne 23.1.2018
<br> 2018 Individuální dotace 2018D0063
Diecézní charita Brno,Oblastní
<br> charita Tišnov
<br> odlehčovací služba v hospici sv.XXXXXX v
<br> Rajhradě - X osoba v délce XXX dnů
55 300 40 980
<br> schváleno usn.RM č.354/2018
<br> dne 11.7.2018
<br> 2018 Individuální dotace 2018D0097 Linka bezpečí,z.s.částečné pokrytí provozu linky bezpečí 15 000 15 000
schváleno usn.RM č.443/2018
<br> dne 12.9.2018
<br> 2018 Individuální dotace 2018D0095 Domov sv.Alžběty domov pro seniory 52 560 52 560
schváleno usn.ZM č.1177/2018
<br> dne 1.12.2018
<br> 7 Celkem 779 728 765 146
<br> 2017
NÁVRATNÁ FINANČNÍ
<br> VÝPOMOC
2017/D/0096
<br> Místní akční skupina Brána
<br> Brněnska,z.s <.>
<br> úhrada nákladů setkání pedagogů ze všech
<br> MŠ a ZŠ v území ORP Kuřim
160 000 160 000
<br> schváleno usn.ZM č.1068/2017
<br> dne 27/6/2017
<br> 2017 individuální dotace 2017/D/0120
Společenství vlastníků Kuřim 845-
<br> 847
<br> zachování ozdobných prvků na fasádě při
<br> zateplení bytového domu nám <.>
<br> Osvobození č.p.845/847 v Kuřimi
<br> 444 021 444 021...
Příloha č 4 přijaté dotace 2018
Město Kuřim příl.č.4
<br> Položka ÚZ Dotace Rozpočet Čerpání Vratka
<br> 4111 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 209 900,00 209 896,00
<br> 4111 98187 Účelové dotace na výdaje spoj.se společnými volbami do Parlamentu a zastupitelstev v obcích 255 000,00 255 000,00 28 000,80
<br> 4112 Výkon státní správy 18 987 600,00 18 987 600,00
<br> 4116 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 508 000,00 508 000,00
<br> 4116 13011 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 2 945 300,00 2 945 216,86
<br> 4116 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soc.-práv.ochrany dětí) 380 000,00 379 958,00
<br> 4116 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 90 000,00 90 000,00
<br> 4116 15002 Podpora obnovy funkcí krajiny - program č.115 160 - SR - neinvestice 37 600,00 37 510,00
<br> 4116 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 4 745 500,00 4 745 199,60
<br> 4116 17015 IROP - program č.117030 - SR - XXX XX XXX,XX XX XXX,XX
<br> 4116 17016 IROP - program č.117030 - EU - XXX XXX XXX,XX XXX XXX,XX
<br> 4122 435 Pečovatelská služba Centrum sociálních služeb 165 300,00 165 300,00
<br> 4122 13305 Neinvest.nedávkové transfery podle z.č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách (§ 101,§ 102 a § 103) 3 672 200,00 3 672 200,00
<br> 4122 13014 Oparační program potravinové a materiální pomoci 93 900,00 93 786,00
<br> 4211 98662 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionál.školství - progr.č.298210 16 973 700,00 16 973 690,17
<br> 4213 93566 Účelové investiční dotace územním samosprávným celkům na podporu kinematografie 920 000,00 920 000,00
<br> 4216 17968 IROP - program č.117030 - SR - INV 1 371 700,00 1 371 671,08
<br> 4216 17969 IROP - program č.117030 - EU - INV 23 318 500,00 23 318 408,38
<br> 4221 Cyklostezka Kuřim Lipůvka - podíl Lipůvka 6 862 300,00 6 862 373,84
<br> 4222 214 Zabezpečení levé štoly pod Zárubou 500 000,00 500 000,00
<br> Stránka 1 z 1
Příloha č 3 čerpání V dle ORG akce
Město Kuřim - plnění rozpočtu k 31.12.2018 - dle ORG - akce příl.č.3
<br> Sekce ORJ Název ORJ ORG Čerpání
Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený
Skutečnost v %
<br> Výdaje 1 vedení města 1250 Plavenky ZŠ,MŠ 0,00 341 500,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1265 Program podpory sportovní činnosti 0,00 2 000 000,00 1 998 000,00 99,90%
<br> Výdaje 1 vedení města 1266 Program podpory kulturní a spolkové činnosti 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1350 Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1373 Příspěvek na městskou dopravu seniorů 0,00 640 000,00 136 180,00 21,28%
<br> Výdaje 1 vedení města 1405 Senior taxi 0,00 110 000,00 78 837,00 71,67%
<br> Výdaje 1 vedení města 1406 Pamětní desky 0,00 50 300,00 50 288,00 99,98%
<br> Výdaje 1 vedení města 0,00 4 741 800,00 3 863 305,00 81,47%
<br> Výdaje 2 tajemník 1086 Telefonní ústředna MěÚ 0,00 300 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 1277 HW-SW 0,00 400 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 1278 Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ 0,00 300 000,00 274 546,30 91,52%
<br> Výdaje 2 tajemník 1381 Nákup 2 ks multifunkčních kopírek 0,00 400 000,00 234 374,58 58,59%
<br> Výdaje 2 tajemník 1382 Implementace GDPR - software 0,00 300 000,00 226 512,80 75,50%
<br> Výdaje 2 tajemník 0,00 1 700 000,00 735 433,68 43,26%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1031 Opravy v bytech 0,00 2 500 000,00 2 458 846,59 98,35%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1269 Výkupy pozemků 0,00 250 000,00 42 500,00 17,00%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1395 Nákup pozemku HEIM Trade SE 0,00 8 500 000,00 8 446 000,00 99,36%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1398 Nákup pozemku díly za Sv.Jánem 0,00 1 700 000,00 1 697 793,00 99,87%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1399 Nákup pozemku Metalšrot Tlumačov 0,00 335 000,00 334 000,00 99,70%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 0,00 13 285 000,00 12 979 139,59 97,70%
<br> Výdaje 4 odbor investiční ...
Příloha č 2 čerpání V dle ORG provoz
Město Kuřim - plnění rozpočtu k 31.12.2018 - dle ORG - provozní výdaje příl.č.2
<br> Sekce ORJ Název ORJ ORG Název ORG
Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený
Skutečnost v %
<br> Výdaje 1 vedení města 177 Mikroregion Kuřimka 115 000,00 115 000,00 108 000,00 93,91%
<br> Výdaje 1 vedení města 9001 Tisková,informační a propagační činnost 1 800 000,00 2 764 000,00 2 666 723,21 96,48%
<br> Výdaje 1 vedení města 9002 Činnost RM,ZM,komisí,výborů 3 200 000,00 3 200 000,00 2 974 371,74 92,95%
<br> Výdaje 1 vedení města 9004 Společenské akce města 800 000,00 960 000,00 945 785,96 98,52%
<br> Výdaje 1 vedení města 5 915 000,00 7 039 000,00 6 694 880,91 95,11%
<br> Výdaje 2 tajemník 9005 Vnitřní správa 49 300 000,00 53 611 900,00 53 522 201,72 99,83%
<br> Výdaje 2 tajemník 9006 Sbor pro občanské záležitosti 170 000,00 170 000,00 134 667,00 79,22%
<br> Výdaje 2 tajemník 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 350 000,00 420 000,00 388 118,05 92,41%
<br> Výdaje 2 tajemník 9008 Objekt střelnice 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 9009 Sociální fond 1 600 000,00 1 600 000,00 1 525 783,90 95,36%
<br> Výdaje 2 tajemník 9045 Čištění města 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 9050 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 391 700,00 391 622,00 99,98%
<br> Výdaje 2 tajemník 9053 Sportovní areál 800 000,00 1 014 200,00 1 012 568,25 99,84%
<br> Výdaje 2 tajemník 9055 Knihovna 2 200 000,00 2 300 000,00 2 299 982,50 100,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 9060 Veřejný pořádek 1 000 000,00 1 000 000,00 830 502,05 83,05%
<br> Výdaje 2 tajemník 9061 Městská knihovna - region 1 979 700,00 1 979 700,00 1 900 558,00 96,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 9062 Inf - HW,SW 3 200 000,00 3 200 000,00 3 173 366,25 99,17%
<br> Výdaje 2 tajemník 9064 Sál Kotelna 1 400 000,00 1 450 000,00 1 439 581,00 99,28%
<br> Výdaje 2 tajemník 9065 Stálá expozice 270 000,00 270 000,00 133 239,00 49,35%
<br> Výdaje 2 tajemník 62 329 700,00 67 467 500,00 66 752 189,72 98,94%
<br> Výdaje 3 odbor ...
Příloha č 1 čerpání Pa V dle §
Město Kuřim - čerpání rozpočtu 2018 - dle paragrafů rozpočtové skladby příl.č.1
<br> Název sekce Paragraf Název paragrafu POL
Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený
Čerpání v %
<br> Příjmy Daň z příjmů fyzických osob 1111 37 000 000,00 37 000 000,00 39 622 666,68 107,09%
<br> Příjmy Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé 1112 1 000 000,00 1 000 000,00 834 789,40 83,48%
<br> Příjmy Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1113 3 000 000,00 3 000 000,00 3 298 695,28 109,96%
<br> Příjmy Daň z příjmů právnických osob 1121 32 000 000,00 32 000 000,00 30 291 670,97 94,66%
<br> Příjmy Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 0,00 7 405 900,00 7 405 820,00 100,00%
<br> Příjmy Daň z přidané hodnoty 1211 70 000 000,00 70 000 000,00 74 531 445,43 106,47%
<br> Příjmy Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1334 250 000,00 250 000,00 375 940,10 150,38%
<br> Příjmy Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadů 1340 5 000 000,00 5 000 000,00 5 390 906,02 107,82%
<br> Příjmy Poplatek ze psů 1341 350 000,00 350 000,00 323 842,00 92,53%
<br> Příjmy Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 262 400,00 262 400,00 201 064,50 76,63%
<br> Příjmy Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidičské oprávnění 1353 1 700 000,00 1 700 000,00 1 994 700,00 117,34%
<br> Příjmy Ost.odvody z vybr.činností a služeb 1359 20 000,00 20 000,00 80 650,00 403,25%
<br> Příjmy Správní poplatky 1361 5 300 000,00 5 300 000,00 5 255 310,00 99,16%
<br> Příjmy Daň z hazardních her 1381 10 000 000,00 14 000 000,00 13 185 744,71 94,18%
<br> Příjmy Zrušený odvod z loterií 1382 0,00 0,00 556,17 0,00%
<br> Příjmy Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 1383 4 000 000,00 0,00 61 535,03 0,00%
<br> Příjmy Daň z nemovitých věcí 1511 14 000 000,00 14 000 000,00 14 302 666,71 102,16%
<br> Příjmy Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subjektů 2412 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00%
<br> Příjmy Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.společností 2420 500 000,00 1 060 000,00 560 000,00 52...
MĚSTO KUŘIM ZÚ 2018
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO KUŘIM
<br>
<br> Zpráva o hospodaření města Kuřim za rok 2018 – závěrečný účet
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 1.Vznik právního subjektu
<br>
<br> Město Kuřim vzniklo jako právní subjekt na základě zákona č.367/1990 Sb.o obcích <,>
ve znění pozdějších změn a doplňků ( v současnosti nahrazen zákonem 128/2000
Sb,o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších změn a doplňků ) <.>
<br> Identifikační údaje:
<br> Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Plátce DPH
<br> Chod města je zajišťován prostřednictvím následujících orgánů:
<br> 1.Zastupitelstvo města
2.Rada města
3.Starosta města
4.Městský úřad
<br>
Ad 1)
Zastupitelstvo města Kuřimi je tvořeno 17 členy,politické zastoupení je následující:
<br> Kuřimská občanská liga – 9 mandátů
Kuřimáci.cz sdružení pro Kuřim – 3 mandáty
Občanská demokratická strana – 2 mandáty
Komunistická strana Čech a Moravy – 1 mandát
Spolky pro Kuřim – 1 mandát
ANO 2011 – 1 mandát
<br> Výbory zastupitelstva:
<br> Finanční výbor Zastupitelstva města Kuřimi – zřízen ze zákona – předseda RNDr <.>
XXXX XXXXXXXX
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi – zřízen ze zákona – předseda J <.>
Herman
Výbor sportovní Zastupitelstva města Kuřimi – předseda Ing.XXX XXXXX,MSc <.>
Výbor pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi – předseda
XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ad X)
Radu města Kuřimi tvoří X členů z následujících politických uskupení:
<br> Kuřimská občanská liga – 3 zástupci
Kuřimáci.cz sdružení pro Kuřim – 1 zástupce
ANO 2011 – 1 zástupce
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Ad 3)
Statutárními zástupci města jsou k 31.12.2018:
<br> Starosta – Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX – Kuřimská občanská liga
X.místostarosta – Ing.XXXX XXXXXXXX – Kuřímáci.cz sdružení pro Kuřim
Místostarosta – Ing.XXX XXXXX MSc.– ANO XXXX
<br> Tajemníkem městského úřadu je Ing.XXXXX XXXX,Csc,kterému jsou podřízeni
ostatní vedoucí odborů.Organizační struk...

Načteno

edesky.cz/d/3190847

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   EIA   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz