« Najít podobné dokumenty

Město Brno - usnesení o dražební vyhlášce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_o_narizeni_drazebniho_jednani.pdf
Č.j.: 152 ED 3/19 - 247
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br>
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Tábor,se sídlem
Bechyně,Čechova 298,pověřený na základě usnesení Okresního soudu v Břeclavi č.j.41 D
1524/2011-470 ze dne 31.3.2019 vydaného JUDr.Pavlem Hungrem,notářem se sídlem
v Pohořelicích,Brněnská 121,691 23 Pohořelice,jakožto soudním komisařem,k provedení
dražby dle ustanovení § 76 odst.2 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekučního řádu,v platném znění <,>
<br> ve věci likvidace dědictví po:
1.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,zemř.3.12.2011 <,>
<br> naposledy bytem Školní 1,691 25 Vranovice <,>
<br>
rozhodl takto:
<br> Soudní exekutor vydává tuto dražební vyhlášku (o elektronické dražbě):
<br> I.Nařizuje se 1.elektronická dražba,které se uskuteční prostřednictvím elektronického
systému dražeb na portálu (webové adrese):
<br>
www.drazby-exekutori.cz <.>
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 19.9.2019 v 15:00 hod.(od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání (§336i
odst.4 o.s.ř.),nejméně však do 19.9.2019 do 16:00 hod.(nejčasnější možný okamžik skončení
dražby).Bude-li v posledních minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učiněného podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předchozí
věty se každým dalším podáním opakuje.Uplyne-li pak od posledního učiněného podání pět
minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již podání nečiní a dražba
končí <.>
Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb
dražiteli zpětně potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání (po aktualizaci
stránky) <.>
<br> II.Draženy budou níže uvedené nemovité věci:
<br> 1)
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2)
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na:
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3190667

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz