« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - 091 EX 02391/16-075, dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Drazebni_vyhlaska_-_nemovitosti_elektronicka_novela_12.08.2019_1425.pdf
č.j.: 091 EX 02391/16-075
2009158855
<br>
<br> Dražební vyhláška
<br>
soudní exekutorka JUDr.XXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Vinohradská XXX,130
<br> 00 Praha 3,pověřená vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Českém Krumlově ze
<br> dne 16.05.2016,č.j.14 EXE 1046/2016-45,doložka provedení exekuce byla zapsána dne 14.07.2016 <,>
<br> v exekuční věci
<br> oprávněného: CENTAQUIS LIMITED,Stasinou a Boumpoulinas 3,200452 10600 Nicosia <,>
Cyprus,IČ: 31287400,práv.zast.Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,advokát se sídlem Na
Březince čp.XXX / čo.6,150 00 Praha - Smíchov
<br>
proti
<br> povinné: XXXXX XXXXXXXX,bytem Frymburská čp.XXX,Větřní XXX XX,nar.27.06.1981
<br> pro dlužnou částku ve výši: 9 767,33 Kč s příslušenstvím ve věci exekuce prodejem nemovitých věcí <,>
<br> vydává toto
<br>
u s n e s e n í :
<br>
I.Nařizuje se dražba spoluvlastnického podílu povinné ve výši id.½ na nemovité věci:
<br>
<br>
<br>
a to s příslušenstvím a součástmi,které tvoří 2 sklepní kóje,jako jeden funkční celek <.>
<br> Zájemcům o koupi dražené nemovité věci se umožňuje prohlídka dražené nemovité věci,která
<br> se uskuteční dne 13.09.2019 v 16:00 hodin a povinné se ukládá,aby na vyzvání tuto prohlídku
zájemcům o koupi dražené nemovité věci umožnila (soudní exekutor se prohlídky nemovité
věci neúčastní) <.>
<br>
<br>
<br> II.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese portálu www.okdrazby.cz <.>
<br>
Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 18.09.2019 v 10:00 hodin,od tohoto
<br> okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 18.09.2019 v 10:30 hodin.Dražba se však
<br> koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.ve spojení s § 69 ex.řádu) Bude-
li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění pod...

Načteno

edesky.cz/d/3190539

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz