« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Dražební vyhláška - Kos Robert v Intrum Czech, s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15657926570phpzimzmu.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 90634/08-200
zn.opr.1025110073
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce,vydaného
Okresním soudem v Sokolově dne 26.03.2008 č.j.17Nc 4148/2008-6,podle vykonatelného platebního
rozkazu Okresního soudu v Sokolově č.j.30Ro 2342/2006 ze dne 30.07.2006 <,>
<br> proti povinnému: XXX XXXXXX,bytem Libavské Údolí č.p.XXX,Libavské Údolí,dat.nar.:
09.10.1964
<br> na návrh oprávněného: Intrum Czech,s.r.o <.>,se sídlem Klimentská 1216/46,Praha 1 - Nové Město,IČ:
27221971
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 107.987,27 Kč
s příslušenstvím a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a
povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se koná
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 26.09.2019 v 10:30 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 26.09.2019 v 11:00 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté...

Načteno

edesky.cz/d/3190498

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz