« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Dražební vyhláška - Mlčoch Lubomír v VZP ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15657926560phpmuondc.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 3302/11-115
zn.opr.0722EX8511
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce/pověření <,>
vydaného Okresním soudem v Bruntále,pobočka v Krnově dne 25.11.2011 č.j.20EXE 1817/2011-10 <,>
podle vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j <.>
4441000308 ze dne 11.10.2010,a vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny
České republiky č.j.2141000307 ze dne 11.10.2010 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXX XXXXXXX,bytem Třemešná č.p.XX,Třemešná,dat.nar.: 10.02.1978
<br> na návrh oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,se sídlem Denisovo nám.1 <,>
Opava,IČ: 41197518
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 21.600,- Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se koná
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 02.10.2019 v 10:30 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 02.10.2019 v 11:00 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžik...

Načteno

edesky.cz/d/3190497

Meta

Jednání zastupitelstva   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz