« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Dražební vyhláška - Ledvinka Miroslav v Česká podniktelská pojišťovna, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15657926560phpfjszdl.pdf
č.j.197 EX 82318/11-165
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce/pověření
k provedení exekuce,vydaného Okresním soudem ve Zlíně dne 15.03.2011 č.j.22 EXE 615/2011 - 9,podle
vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č.j.36 EC 145/2010 - 35 ze dne 03.12.2010 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXXX XXXXXXXX,bytem Husova č.p.XXX,Zlín,dat.nar.: 03.02.1961
<br> na návrh oprávněného: Česká podnikatelská pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,se sídlem
Pobřežní 665/23,Praha,IČ: 63998530,práv.zast.advokátem JUDr.Michal
Benda,advokát,se sídlem Apolinářská 445/6,Praha,PSČ: 128 00,IČ: 14904411
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 1.844,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o :
<br> Dražební jednání nařízené usnesením č.j.: 197 82318/11- 148 ze dne 26.06.2019 které by se mělo
konat dne 21.08.2019 v 10:30 prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-
exekutori.cz jehož předmětem měly být nemovité věci povinného:
<br> - v SJM pro XXXXXXXX XXXXXXXX XXX.a XXXXXXX XXXXXXX
<br> se z důvodu uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů exekuce
<br> n e k o n á <.>
<br> Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.(ust.§ 202 odst.1 písm.a) o.s.ř.)
Toto usnesení neobsahuje odůvodnění (ust.§ 169 odst.2 o.s.ř.)
<br>
Jeseník 02.srpna 2019
<br> JUDr.XXXX XXXXXXX,v.r <.>
soudní exekutor
<br> Za správnost vyhotovení:
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXXXX
pověřen(a) soudním exekutorem
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3190496

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz