« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce pronajmout části pozemků svěřených MČ Brno-Kohoutovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce pronajmout části pozemků svěřených MČ Brno-Kohoutovice
ÚŘŘŽJ lvlĚS'l'SÍÁÉ ČÁÉTĚ MĚSÍÁ Síť—el SRB.-94465833říši.-HÚ? 3025322 SPŘÁUY žh'čšwšč'řříLš.BASNEHG 3%.623:- 03 řššáíxš'š)
<br> Záměr obce pronajmout části pozemků svěřených MC Brno-Kohoutovice
<br> Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské nám.1,602 00 Brno,zastoupené MČ Brno- Kohoutovice,se sídlem Bašného 36,623 00 Brno,zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,z á m ě r pronajmout část pozemku p.č.94/9 () výměře 22 m2 a část pozemku p.č.98/1 o výměře 10 m2 v k.ú.Kohoutovice,který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město
<br> Nájem bude sjednán na dobu neurčitou při výši nájemného minimálně: o 30 Kč/mZ/rok
<br> Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí být doručeny písemně UMCMB Brno-Kohoutovice do 29.08.2019
<br> Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na její 20.schůzi dne 07.08.2019 usnesením 307/20-19
<br> V Brně dne 14.08.2019
<br> XXXX XXXXXXX starosta MC Brno-Kohoutovice,v.r <.>
<br> Příloha č.1.: výkaz dosavadního & nového stavu výměr včetně vyčíslení výměr
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.08.2019 Bude sejmuto z úřední desky dne: 30.08.20198
<br> Sejmuto z úřední desky dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU VÝMĚR
<br> Dosavadní stav Nový stav Označení pozemku parc.číslem Vyměra mmm Označení pozemku parc či slem Vyměra parcely ha m: ha m1 94/9 1 19 C 25 D 7 E 6 F 14 G 22 n o 16 1 zbytek p.č.9419 6 l 19 9611 2 23 A 22 zbytek p.č.96112 0.26 - g_n 9713 5 02 B 5 zbytek p.č.9713 4 97 5 02 9811 23 55.<.>.10.* 27 zbytek p.č.98/1 23 IS / 98/10 8 16 62 \ __ 67 ' 62 N 11 zbytek p.č.981'10 6 14 8 16 101/5 3 R 3 mytck p.č.101/5 0.06 3 111214.10 __ 6 ůytek p.č.102/4 4 10 | 041/2 21 51 T 3 zbytek p.č.102/4 gl_ 48 l 51 \ *) Rozdil vzniklý zaokrouhlením výměr podle bodu 14.7 b) přílohy vyhl.26/2007 sbírky \ Při vypracování případného g.pl...

Načteno

edesky.cz/d/3190033

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz