« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Netvořice na rok 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Netvořice na rok 2018.pdf [1,14 MB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.I/2018
<br> Městys Netvořice
<br> IČ: 00232360
<br> DIČ: czoo232360
<br> zastoupený Monikou Šlehobrovou,starostkou se sídlem Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice číslo účtu: 3295459399/0800
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> TJ Sokol Netvořice
<br> IČ: 47082461
<br> DIČ: neplátce DPH
<br> zastoupený Pavlem Bronem,předsedou spolku se sídlem Malostranská 54,257 44 Netvořice číslo účtu: 3202553 79/0800
<br> (dále jen „Příjemce“)
<br> uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Netvořice podle 59 10a zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle
<br> 55 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdejších předpisů.“
<br> _-
<br> Článek 1 Předmět smlouvy
<br>.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 140 000,-Kč,slovy:
<br> jednostočtyřicettisíc korun českých (dále jen „dotace“) <.>
<br> Účelem poskytnutí dotace je úhrada nákladů na provoz sokolovny a hřiště
<br> v Netvořicích,tj.náklady na tuhá paliva a elektrickou energii <.>
<br> Dotace bude poskytnuta příjemci převodem na bankovní účet do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy <.>
<br> Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.1 bodu 2 této smlouvy jako dotace neinvestiční <.>
<br> Článek 11 Poskytnutí a finanční vypořádání dotace
<br>.Příjemce dotaci přij ímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace
<br> dle této smlouvy <.>
<br> Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12.2018 <.>
<br> Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití poskytnuté dotace.Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost <.>
<br> Příjemce je povinen nejpozději do 10.1.2019 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté
<br> 10 <.>
<br> N—
<br>.Ul
<br> dotace (dále jen „vyúčtování“).Vyúčtování musí obsahovat soupis výdajů hrazený...

Načteno

edesky.cz/d/3190031


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz