« Najít podobné dokumenty

Městys Dolní Cerekev - KoPÚ Dolní Cerekev - oznámení o možnosti převzít písemnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Dolní Cerekev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout dokument
;]
<br> $$$/mw STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Jihlava Fritzova 4260/4,586 01 Jihlava
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: Městys Dolní Cerekev
<br> Naše značka: SPU 317637/2019/520201/štefl č.p.107
<br> Spisová značka: 2RP8788/2012-130758 588 45 Dolní Cerekev
<br> Vyřizuje.: Ing.XXX XXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3 SPU 31 WEB?/201 9/520201/Štei1 E-mail: j.stefi©spucr.cz
<br> 9.8.2019 lllllilll lil/ili lillllll
<br> DDEI526333316 KoPÚ Dolní Cerekev - oznámení o možnosti převzít písemnost
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Jihlava (dále jen „pobočka"),jako věcně příslušný úřad podle 5 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a jako místně příslušný úřad podle 5 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a m uj e,podle ustanovení 9 25 odst.2 správního řádu,že:
<br>.lng.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,bytem Brigádnická XXX/Xa,XXX XX Brno - Mokrá Hora,vlastník nemovitostí evidovaných na LV 13 v k.ú.Dolní Cerekev <,>
<br>.XXXXX XXXXXX,bytem Masarykovo náměstí XX/X,XXX XX Jihlava,vlastník nemovitostí evidovaných na LV 642 v k.ú.Dolní Cerekev <,>
<br> mají na výše uvedené adrese pobočky uloženou písemnost č.j.SPU 225152/2019/520201/štefl ze dne 13.6.2019 „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Cerekev — oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek“
<br> Výše uvedená písemnost se v souladu s š 25 odst.1 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou,neboť výše uvedená zásilka se uvedeným adresátům nepodařila doručit prostřednictvím České pošty,s.p.a byla vrácena zpět odesílateli.Pobočka provedla ověření doručovací adresy...

Načteno

edesky.cz/d/3190030

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Dolní Cerekev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz