« Najít podobné dokumenty

Město Oloví - Výzv k podání nabídek- oprava komunikací v Oloví (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Oloví.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídek- oprava komunikací Oloví.pdf [0,22 MB]
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY
<br> Zadavatel: Město Oloví Hory 42 357 07 Oloví IČ: 00259535 zastoupená panem starostou Jiřím Mlkuiášem
<br> Oznamuje svůj úmysl zadat zakázku na zhotovitele akce:
<br> „Oprava komunikací Oloví—Hory(Lípec) (: Oloví Č.S.Lesů II.etapa,Olovía Hwy-most,Město Oloví“
<br> Přičemž se nejedná o zadávací řízení dle zákona č.136/2016 Sb.V platném znění,ale o tzv.průzkum trhu <.>
<br> Organizací výběrového řízení pověřil zadavatel p.XXXXX XXXXX,adresa Dnšínova XXXX/X,XXX XX Plzeň <.>
<br> 1/ Předmět veřeiné zakázky ie blíže vymezen následovně:
<br> Předmětem zakázky je provedení oprav komunikací v Oloví — die výkazu výměr zpracovaný Radkem Ježkem <.>
<br> Do předmětu plnění dále patří zejména:
<br> vedení stavebního deníku <,>
<br> - účast na kontrolnich dnech stavby <,>
<br> — zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště <,>
<br> — přechodné dopravní značení <,>
<br> - zjištění a ochrana inženýrských sítí vč.případného vytyčení <,>
<br> — uvedení stavbou dotčených XXXXX do původního,nebo navrženého stavu <,>
<br> — průběžný úklid staveniště <,>
<br> — opětovné převzetí stavbou dotčených sítí <.>
<br> - k předání díla zhotovitel dodá: - atesty,certifikáty na použité materiály,— doklad o uvedení stavbou dotčených pozemků do
<br> původního stavu <.>
<br> Předpokiádané náklady díla:
<br> „Oprava komunikaci Oloví—Hary(Lipec) (: Oloví ČS.Lesů II.etapa,Oloví— Hory-most,Město Oloví“ D0 1 300 000,-Kč bez DPH <.>
<br> 2/ Doba a místo plnění:
<br> Předpokládaný termín realizace stavby je 09—10/2019 — zadavatel předpokládá,že doba samotné realizace nepřesáhne 2 týdny.Místem plnění: Město Oloví <.>
<br> 3/ Způsob hodnocení nabídek:
<br> Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky,jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny <.>
<br> 4/ Prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů doložením:
<br> — kopie dokladu o oprávnění k podnikání — výpis z obch.rejstříku,ŽL,autorizační osvědčení pro pozemní stavby nebo dop...
Výkaz výměr - Oprava komunikací Oloví.xlsx [0,03 MB]
Rekapitulace NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace) Databáze: Tišteno dne: 8/13/19 Nabídka číslo: Stavba: 2019 OPRAVA KOMUNIKACÍ OLOVÍ - LIPEC A OLOVÍ U OBCHODU,OLOVÍ - MOST,MĚSTO OLOVÍ Investor: Město Oloví Text XXXX XXX DPH DPH XX DPH XX XXXX s DPH SO XX Oloví - Lipec X.XX Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč SO 02 Oloví u obchodu 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč SO 03 Oloví - most 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč SO 04 Oloví - propustek (u obchodu) 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč STAVBA CELKEM Sazba DPH DPH celkem XXXX XXX DPH: X.XX XX.XX X.XX 15.00 0.00 XXXX s DPH: X.XX Nabídku zpracoval: R.Ježek Předáno dne: 13.08.2019 SO 01 NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis) Databáze: Tišteno dne: 8/13/19 Nabídka číslo: Stavba: 2019 OPRAVA KOMUNIKACÍ OLOVÍ - LIPEC A OLOVÍ U OBCHODU,OLOVÍ - MOST,MĚSTO OLOVÍ Investor: Město Oloví SO 01 Oloví - Lipec Položka Text Množství m.j.Cena Celkem 1 113154323 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase 1,690.00 m2 0.00 0.00 _5JY0G4YVX 2 572131110 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí ACP 16 + 50/70 21.00 t 0.00 0.00 _5JY0G7OP7 3 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 1,690.00 m2 0.00 0.00 _5JY0G8K9L 4 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1,690.00 m2 0.00 0.00 _5JY0G9Y5Z Celkem XXXX XXX DPH: X.XX Stránka &P z &N SO XX NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis) Databáze: Tišteno dne: 8/13/19 Nabídka číslo: Stavba: 2019 OPRAVA KOMUNIKACÍ OLOVÍ - LIPEC A OLOVÍ U OBCHODU,OLOVÍ - MOST,MĚSTO OLOVÍ Investor: Město Oloví SO 02 Oloví u obchodu Položka Text Množství m.j.Cena Celkem 1 113154353 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase 1,122.00 m2 0.00 0.00 _5JY0GAQGR 2 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 1,122.00 m2 0.00 0.00 _5JY0GBA9M 3 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1,122.00 m...

Načteno

edesky.cz/d/3190025

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Oloví      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz