« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci v Týništi nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

167 8 2019
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad
<br> Vaše č.j.:
<br> Naše č.j.: MUKO-2134512019-nk Spisová značka: 2376/2019 Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX Kontakt: XXX XXX XXX
<br> Sp.znak,sk.režim: 280.4,SIS Datum: 08.08.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlici,Odbor dopravy _- obecni živnostenský úřad jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech stanoveni místní a přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnicích II.a III.tříd,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,dle ust.tj 124 odst.1 a 6 zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ust.5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu žadatele Města Týniště nad Orlicí,Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlicí,IČO: 002 75 468,(dále jen „žadatel"),po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Králověhradeckého kraje,územní odbor Rychnov nad Kněžnou - dopravni inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 20.06.2019,pod čj.KRPH-59242/ČJ-2019-050706 <,>
<br> stanovuje
<br> vsouladu s ust.& 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,místní úpravu provozu na místní komunikaci ulice Havlíčkova par.č.620/1 v k.ú.Týniště nad Orlicí,spočívající v umístění trvalého dopravního značení,v tomto rozsahu:
<br> - Zákazové značky č.B 28 „Zákaz zastaveni“
<br> - Zákazové značky (3.B 29 „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou č.E Ba „Začátek úseku“ a E 13 s textem „1.11.— 31.3.“
<br> - Zákazové značky č.B 29 „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou č.E Bc „Konec úseku“ a E13 s textem „1.11.— 31.3.“
<br> Trvalé svislé dopravní značení bude umístěno dle přiloženého situačního plánku,který tvoří přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Za podminek:
<br> Dopravní značení: stálé svi...

Načteno

edesky.cz/d/3190014

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz