« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o zahájení stavebního řízení-Novostavba bytového domu Rezidence Střed Týniště nO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení stavebního řízení-Novostavba bytového domu Rezidence Střed Týniště nO
rlicí,odbor - stavební úřad 21 Týniště nad Orlicí
<br> Městský úřad v Týništi na Mírové nám.90,51
<br> dO 7
<br> $piszn.: MÚTý/STAV/2653/2019 Cj: MUTý/STAV/2653/2019-6—Ozná-STRl—Ve Týniště nad Orlicí 07.08.2019
<br> Oprávněná úřední osoba: lng.lva Veselá E-mail: vesela©tynistecz Telefon: 494337320
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> o ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Dne 12.07.2019 podal subjekt FATO VM sro (IČO - 27521800),Dřevařská 904,500 03 HRADEC KRÁLOVÉ žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: Novostavba bytového domu "Rezidence Střed,T.G.Masaryka,Týniště nad Orlicí",včetně dopravní a technické infrastruktury,zpevněných ploch,ozelenění a terénních úprav pozemku na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1063/1,1075,1076,1077,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1104/4,1105,1106 a 1182 v katastrálním území Týniště nad Orlicí.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Městský úřad v Týništi nad Orlicí,odbor - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle 5 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje v souladu s ustanovením 5 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění,u p o u ští ve smyslu 5 112 odst.2 stavebního zákona od ústního jednání <.>
<br> Účastníci řízení mohou své námitkv a případné důkazy uplatnit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení,jinak k nim nebude přihlédnuto.Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám,popřípadě důkazům nebude přihlédnuto <.>
<br> Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,způsobu provádění a užívání stavby,nebo požadavkům dotčených orgánů,pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo za...

Načteno

edesky.cz/d/3190011

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz