« Najít podobné dokumenty

Praha 13 - Oznámení o zahájení SŘ - Mazda 323, RZ 2SY 1453 ul. Běhounkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 13.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_o_zahajeni_SR-UD.pdf
Městská část Praha 13
Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br>
Spis.zn.: S/P13-36023/2019 V Praze dne 13.8.2019
Č.j.: P13-36023/2019/Bo
Vyřizuje: Bc.L.Meuerová
Telefon: 235 011 404 (499)
<br> Oznámení o zahájení správního řízení o odstranění vraku
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,Kundratka 19,180 00 Praha 8,v zastoupení vlastníka pozemní
komunikace,jímž je hlavní město Praha,dne 24.7.2019 podala návrh k zahájení řízení a k uložení
povinnosti provozovateli vraku vozidla tovární značky Mazda 323 F,barvy stříbrné,RZ 2SY 1453 <,>
VIN JMZBA145201587618,umístěného na místní komunikaci (parkovišti) v ulici Běhounkova <,>
naproti čp.2534/67,vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci <.>
<br> Městská část Praha 13,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle §
40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),ve spojení s ust.§ 32 odst.1 zákona č <.>
131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu obecně závazné
vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších
předpisů,zahájil dnem podání návrhu,ve smyslu ust.§ 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),řízení ve věci uložení povinnosti
provozovateli výše uvedeného vraku vozidla,aby dle ustanovení § 19c odst.1 písm.a) zákona o
pozemních komunikacích,vrak odstranil a odstavil mimo veřejně přístupné pozemní komunikace
ve lhůtě do 2 měsíců od pravomocně uložené povinnosti.Za odstranění se nepovažuje přemístění
vraku na jinou pozemní komunikaci ve smyslu citovaného zákona.Ústní jednání dle ust.§ 49
správního řádu se nekoná <.>
<br> Účastníci správního řízení před vydáním rozhodnutí ve věci mají možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> V předmětném řízení má silniční správní úřad shromážděny veškeré podklady a v sou...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 13      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz