« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - „Recyklační a distribuční centrum Kolín“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZZR_rozhodnuti_Recyklacni_a_distribucni_centrum_Kolin (614,6 kB)
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 xxx prijmeni@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný správní
<br> orgán podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou
<br> působnost podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),na základě
<br> provedeného zjišťovacího řízení
<br> rozhodl
<br> podle § 7 odst.6 zákona,že záměr
<br> „Recyklační a distribuční centrum Kolín“
<br> nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br>
<br> Identifikační údaje
<br> Název záměru: „Recyklační a distribuční centrum Kolín“
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona: kategorie II bod 41 „Zařízení na výrobu keramických
<br> produktů vypalováním,zejména střešních tašek,cihel,žáruvzdorných cihel,dlaždic,kameniny nebo
<br> porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou
<br> od stanoveného limitu.“ s limitem 25 tis.t/rok,a dále bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání
<br> ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu.“ s limitem 2500 t/rok.Jedná se o záměry
<br> kategorie II vyžadující zjišťovací řízení <.>
<br> Oznamovatel: EUROVIA Kamenolomy,a.s <.>,Londýnská 637/79a,Liberec XI – Růžodol I,460 01 Liberec
<br> IČO oznamovatele: 270 96 670
<br> Zpracovatel oznámení: Ing.XXXXX XXXX,(držitel autorizace dle § XX zákona) <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je vznik areálu pro recyklaci a distribuci stavebních recyklátů
<br> v místě bývalého areálu obalovny.Vstupní surovinu budou tvořit inertní odpady kategorie O – ostatní <,>
<br> případně se bude jednat o stavební materiál mimo režim odpadů (betonové či asfaltové materiály <,>
<br> kamenivo,apod.).Maximální roční kapacita zpracování je uvažována 80 000 t zpracovaných odpadů /
<br> mater...

Načteno

edesky.cz/d/3189948

Meta

Volby   Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz