« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Dražební vyhláška - THOMASON DEVELOPERS s.r.o. vs ČEZ Prodej, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15656212180phpimsbz0.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 4443/17-131
zn.opr.X16-011598
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce/pověření <,>
vydaného Obvodním soudem pro Prahu 4 dne 05.06.2017 č.j.64 EXE 2178/2017-11,podle
vykonatelného platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 9 č.j.EPR 56766/2017 - 4 ze dne
29.03.2017 <,>
<br> proti povinnému: THOMASON DEVELOPERS s.r.o <.>,se sídlem Vrbova 1427/19,Praha-Braník <,>
IČ: 29095522
<br> na návrh oprávněného: ČEZ Prodej,a.s <.>,se sídlem Duhová 425/1,Praha 4 - Michle,IČ: 27232433,práv <.>
zast.advokátem JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Vlastina XXX/XX <,>
Plzeň,PSČ: 323 00,IČ: 12844012
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 30.297,- Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se
koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 02.10.2019 v 11:00 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 02.10.2019 v 11:30 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se...

Načteno

edesky.cz/d/3185958

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz