« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výběrové řízení na obsazení jmenované funkce ŘEDITEL TECHNICKÝCH SLUŽEB, příspěvková organizace, Cholinská 1008 Litovel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019 ředitel TS 2
Rada města Litovel
<br> vypisuje výběrové řízení na obsazení jmenované funkce
<br> ŘEDITEL TECHNICKÝCH SLUŽEB <,>
<br> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE <,>
<br> CHOLINSKÁ 1008,784 01 LITOVEL
<br>
Podmínky pro uchazeče:
<br>  vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského studijního programu
upřednostňujeme; nižší vzdělání – střední s maturitní zkouškou bude v případě výběru
<br> tohoto uchazeče řešeno v režimu Nařízení vlády 341/2017 Sb.podmíněně <.>
<br>  praxe v řídící funkci,organizační,komunikativní a technické schopnosti
<br>  znalost práce s PC
<br>  řidičský průkaz nejméně skupiny B a praxe v řízení vozidla
<br>
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti:
<br> 1.jméno,příjmení a titul zájemce
2.datum a místo narození zájemce
3.státní příslušnost zájemce
4.místo trvalého pobytu zájemce
5.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li
<br> o cizího státního občana
<br> 6.datum a podpis zájemce; aktuální telefonní a e-mailový kontakt <.>
<br>
K přihlášce budou přiloženy tyto doklady,jako příloha:
<br> 1.životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních <,>
odborných znalostech a dovednostech
<br> 2.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
<br> domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží
<br> se bezúhonnost čestným prohlášením;
<br> 3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br>
<br>
Přihlášky zasílejte v zapečetěné obálce označené „výběrové řízení – ředitel TS“
<br> do 10.září 2019 k rukám Mgr.Lubomíra Brozy,místostarosty,Městský úřad Litovel,nám <.>
<br> Př.Otakara 778/1b,784 01 Litovel.Upozornění: rozhoduje podání na Městský úřad Litovel <,>
<br> nikoliv podání na Českou poštu <.>
<br>
<br> Obálky budou otevírané za účasti členů Rady města Litovel.O dalším postupu budou
<br> uchazeči informováni.Předpokládaný datum nástupu do funkce bude dohodnut po ukončení
<br> vý...

Načteno

edesky.cz/d/3183320

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz