« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražební vyhláška
EEZEKUTGRSKÍ ÚŘAD sanoyisnkov
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
<br> Cornovova XX,XXX XX Brno,tel.515 536 375,731 153 881 podatelna©exekutor-skoupa.cz,www.exekutor-skoupa.cz,lDDS ngt442 Kšiššhai Skoupá '— “
<br> 166 DD 23/19-17
<br> Na návrh vlastníka nemovitých věcí: ČESKÉ FARMY s.r.o <.>,Pražská tř.563/99,370 04 České Budějovice,IC:28120931,vydává soudní exekutor podle ustanovení 5 76 odst.2 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekučního řádu,ve znění pozdějších předpisů,tuto
<br> II <.>
<br> III <.>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o DOBROVOLNÉ ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ
<br> Nařizuje se druhá elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.drazby-exekutori.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby: 9.9.2019 v 11:00 hod.Čas ukončení elektronické dražby: 9.9.2019 ve 12:00 hod <.>
<br> Dražba se koná i poté,pokud dražitelé činí podání (š336i odst.4 o.s.ř.); bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem skončení dražby učiněno podání.Na tuto skutečnost soudní exekutor dražitele upozorní do 15 sekund po posledním podání,přičemž od okamžiku tohoto upozornění trvá dražba po dobu dalších pěti minut.Budou-li v této době činěna další podání,předchozí postup se opakuje <.>
<br> Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno _ podání se obj eví on-line v seznamu přijatých podání <.>
<br> Jako dražitel se může el ektronickě dražby účastnit pouze osoba,která:
<br>.se zaregistruje jako dražitei na portálu www,drazby-exekutori.cz <,>
<br> - prokáže svou totožnost,k této dražbě se na portálu www.drazby—exekutori.cz přihlásí &
<br> 0 na účet soudního exekutora zaplati dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v čl.VI <.>
<br> Účastníkem dražby se stane každá osoba (fyzická i právnická),která se zaregistruje na portálu www.drazby-exekutori.cz odesláním registračního formuláře umístěného na adrese http:/lwww.drazbv-exekutoncz/registrace.aspx <.>
<br> Registr...

Načteno

edesky.cz/d/3179821

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz