« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - sil.III/4497, ul.Nádražní aMK-ul.Wolkerova a ul.Komenského v obci Červenka-relizace stavby "Červenka - chodník, ul. Nádražní"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
MEstslsi tiiad Litovel Odbor dopravy ndm.Pt.Otakara 77712,784 U Litovel OZNAMEUI VCNEJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 tipravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf 0iad Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nf org5n st6tni spr6vy podle ust.$ 124 odst.6 z6kona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich,ve zn6ni pozd6j5ich piedpisO (d6te jen,<,> z6kon o silnidnlm provozu"),obdrZel dne: 10.07.2019 od SATES MORAVA s r.o <.>,Zelezni6niho vojska 1386,757 01 Vala5sk6 Meziii6l,teO: OOZ 75 530,zastoupena na zdklad6 pln6 moci VACULA silnidni sr.o <.>,R02ov6 97A1,Nov6 M6sto,110 00 Praha 1,ICO: 031 81 936,26dost o stanoveni piechodn6 0pravy provozu na pozemnlch komunikaclch,sil.lll/4497,ul.NddraZnl a MK - ul.Wolkerova a ul.Komensk6ho v obci eervenka z d0vodu realizace stavby: " eervenka - chodnik,ul.N6draini." Pr6ce budou probihat v terminu od 01.08.2019 do 31.12.2019.K i6dosti o stanoveni piechodn6 [pravy provozu -na pozemnlch komunikaclch bylo doloZenopiedchozl pisemn6 doporudeni dot6en6ho org6nu Policie CR Krajskeho iedite]stvi policie Olomouck6ho kraje,UO Olomouc,Dl,Kosmonaut0 10,771 36 Olomouc,ze dne: 01.07.2019 pod 6.j.: KRPM-8004 0-1 I C J-2019- 1 40506.M6stskf 0iad Litovel,odbor dopravy,po posouzenl 26dosti v souladu s ust.$ 77 odst.1 pism.c) zilkona osilnidnim provozu vn6vaznosti na ust.$77odst.5z5kona ositniCnim provozu a ust.$ 171 zAkona 6.500/2004 Sb <.>,spr6vnl i5d,ve zn6n[ pozd6j5ich piedpis0 (,d6le jen spr6vni fed") stanovi piechodnou fipravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 ripravy: sil.llll4497,ul.NddraZni a MK - ul.Wolkerova a ul.Komensk6ho v obci eervenka d0vod piechodn6 ripravy: realizace stavby: " Cervenka - chodnik,ut.Nidraini." M6sto Litovel tCo: oozggrge d.ridtu: 362081 1/0100 ID datov6 schrinky: 4rub4s3 Tel.: +420 585 1 53 1 1 1 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz wwwlitovel.eu e.1.:ttr lez77n6,9 :': = $pisovli z,nak 280 o <.>,skartatni zna'k$5,<.> '._ ret.:sgsisg zst E-mail:sekanina@mestolitoVel.c...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz