« Najít podobné dokumenty

Obec Trstěnice - Veřejná vyhláška-daň z věcí nemovitých (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Trstěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí.pdf [0,24 MB]
JPM srub [.] Hamás agua/£—
<br> Finančni úřad pro Jihomoravský kraj v Brně
<br> náměstí Svobody 4 dne
<br> 602 00 BRNO—STŘED
<br> Čj.: 2096684/16/3000-11460—705400 Elektronicky podepsáno 27.04.2016
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX ředitel finančního úřadu
<br> VEŘEJNÁ vvuLAšxA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 13:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin pátek od 8:00 do 13:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.1995348/16/3000-11460—705400,hromadný předpisný seznam čj.1995349/16/3000-11460-705400,hromadný předpisný seznam čj.1995350/16/3000-11460-705400.hromadný předpisný seznam čj.1995351/16/3000-11460-705400,hromadný předpisný seznam čj.1995352/16/3000-11460-705400.hromadný předpisný seznam čj.1995353/16/3000-11460-705400.hromadný předpisný seznam čj.1995354/16/3000-11460-705400,hromadný předpisný seznam čj.1995355/16/3000—11460-705400,hromadný předpisný seznam čj.1995356/16/3000-11460-705400,hromadný předpisný seznam čj.1995357/16/3000-11460-705400 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> K Č.j.2096684/16/3000-11460-705400 strana 2
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ—D-12,o finančních úřadech.jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části.zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.8/2012 a na internetových stránkách Finanční správy http:/jwww.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXXX XXXXXXX ředitel finančního úřadu
<br> MA v'RMEDUI DESCE A ELE kmovlcnefdígnm'arecs OECQ ...
Informace k dani z nemovitých věcí .pdf [0,56 MB]
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br> Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016
<br> Daň : nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím.jimž je platební výměr.dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí.u nichž na zdaňovací období roku 2016 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku.případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání.sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,které jsou zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného Finančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod sve územní působnosti.tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadné předpisné seznamy zpřístupní příslušně finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2016.Informace o době.kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout.zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyhlášky finančních úřadů 0 zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také na úředních deskách obci v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpísněho seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
<br> Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedeni v hromadném předpisněm seznamu odvotat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení.a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce daně,jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> Poplatnlkům neuvedeným na hromadném predpísném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena podl...

Načteno

edesky.cz/d/3151296

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Trstěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz