« Najít podobné dokumenty

Obec Kostelní Hlavno - Závěrečný účet obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostelní Hlavno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce za rok 2018
Závěrečný účet obce Kostelní Hlavno 2018
<br> (§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz Fin 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br>
<br> 2) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
<br> Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním
úřadu.Výkazy a Příloha účetní závěrky obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok <.>
<br>
<br> 3) Hospodaření příspěvkové organizace
<br> Základní škola a mateřská škola
<br> Celkové příjmy 8.622.579,80 Kč
<br> Celkové výdaje 8.609.648,34 Kč
<br> Výsledek hospodaření běžného účetního období 12.931,46 Kč
<br> Hospodářský výsledek roku 2018,zisk 12.931,46 Kč bude použit na pokrytí ztráty výsledku
hospodaření z minulých období <.>
<br> Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace,včetně všech zákonem předepsaných
výkazů,je uložena na obecním úřadu <.>
<br>
<br> 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily 2.749.912,37 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br>
<br> poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání %
KÚSK Volby prezidenta ČR 98008 4111 18 374,00 18 374,00 100
KÚSK Volby do zastupitelstev obcí 98187 4111 18 219,00 18 219,00 100
KÚSK výkon státní správy 4112 78 700,00 78 700,00 100
KÚSK neinvest.transf.zdrav.středisko 4121 15 348,00 15 348,00 100
KÚSK neinvest.trans.SDH 14004 4116 1 200,00 1 200,00 100
MŠMT průtokový.trans.Šablony-ZŠ a MŠ 33063 4116 241 300,00 241 300,00 100
<br> MŠMT
průtokový.trans.potravinová
pomoc-ZŠ a MŠ 33063 4116 13 062,00 13 062,00 100
<br> MMR Dotace ...

Načteno

edesky.cz/d/3141225

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostelní Hlavno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz