« Najít podobné dokumenty

Město Teplice - Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace s nezpevněným povrchem na p.p.č. 578, k.ú. Kvítkov u Modlan a p.p.č. 469, k.ú. Věšťany (Modlany)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace-Kvitkov_a_Vestany_Modlany.pdf
Modlany - Věšťany - omezení vjezdu na cyklotrasu
<br> \\
<br> E 13 ' a A
<br> 0 :* _ Kvítkov IP 10a 6 ' g ' za <,>
<br> Závora na uzavření části.jízdního pruhu s průchodem -- -— ? maximálně 1,5 m
<br> Věšťany
<br> IP 10a
<br> IP 10a
<br> " *\v.=
<br> „ Ílmaškúustaz—g-
070_VV_OOP-_Kvitkov_Modlany_cyklostezka.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br> Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
MgMT/051808/2019
OD/Hum/DZ-T
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX /XXX XXX XXX
humlova@teplice.cz
<br> X.7.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst <.>
1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,v platném znění (dále jen zákona),na základě podaného podnětu: Obecní úřad Modlany <,>
Modlany 34,417 13 Modlany,IČ: 002 664 93,ze dne 2.5.2019 a v návaznosti na ustanovení § 171
až § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) zveřejňuje
opatření obecné povahy:
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> místní komunikace s nezpevněným povrchem na p.p.č.578,k.ú.Kvítkov u Modlan a p.p.č <.>
469,k.ú.Věšťany (Modlany)
<br> v přesné specifikaci a umístění dle vloženého dopravně inženýrského opatření
z důvodu zamezení průjezdu vozidel do plánované cyklotrasy
<br> Odůvodnění:
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný úřad ve věcech provozu na pozemních
komunikacích,podle § 124 odst.5 písm.m) a odst.6 zákona,obdržel dne 2.5.2019 podnět ke
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – osazení dopravního značení a závory (s
průjezdnou částí pro cyklisty max 1,5 m) na místní komunikaci s nezpevněným povrchem na p.p.č <.>
578,k.ú.Kvítkov u Modlan a p.p.č.469,k.ú.Věšťany (Modlany),a to z důvodu zamezení průjezdu
vozidel do plánované cyklotrasy <.>
Pro účely vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je třeba postupu podle
§ 171 až § 173 správního řádu,jak je uvedeno ve výroku tohoto oznámení o návrhu opatření obecné
povahy <.>
Magistrát města Teplice,odbor dopravy,doručil oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
veřejnou vyhláškou v sou...

Načteno

edesky.cz/d/3140114

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Teplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz