« Najít podobné dokumenty

Město Jesenice - Veřejná vyhláška-Územní rozhodnutí o umístění stavby Hořovičky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jesenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
<.> egenda : - nové kabelová vedenl NN 0.4kV
<br> - nově kabelové vedunl NN 0.4kv ' K|ad listů uložena v kabel.chráníůcs korullox 110 1 část - nově kabelové veden! NN 0.4kV _ 3.část 2.čás!
<br> uložené v kabel.plast.žlabu K22 - nové kabelová vadnnl HDV 0.4kV _ - nová kabelové vadcnl HDV 0.4kV 4_ část
<br> ulozané v kabel.chránlčce knruflex 63.A _ _,<.> - slávallcl nadzemnl vedonl NN 0.4kV.- __ r:.- - ' ' ' ' ' V ',' ' ' ' - stávajlcl kabelové vedanl NN 0.4kv.4 ' ' ' ' ' O.- slávnjlcl kabelový svod NN 0.4kV ' '.<.>.<.> ' 7 d - slávajlcl nadzemnl vadenl VN 22kV ' Ol—r - slávallcl kabelové vcdenl HDV 0.4kV
<br> 824/5 824/2
<br> ' Vl' — nová pllpnjková skílň - nová rozpojovacl skříň - nová uzemněnl skilné - slávailcl elektmměr - slávnllcl připojková skliň - slávnjlcl mzpniuvacl sknň
<br> ka trasy nového kabelového vedení NN cca 1313 metrů ka lrasy nového kabelového vedenl HDV cca 205 metrů
<br> lo evidenčnlho celku: NN Hořovíčky (okres Rakovnlk):545494
<br> 809/1
<br> Q 811/6 "l“ ' 811/5
<br> 81
<br> 1738/1
<br> 0 <.>
<br> 809/2 '—
<br> 'iSY
<br> 1748/1
<br> 1858
<br> __ 1737/6
<br> UNISERVIS HAŠEK S.R.O.eFVÍĚ Na Písku 19.27: m.Kamenná Žehrovlcn _ HAŠ ") Projekce Elektro - XXXX.Toplnkových XXX,XXX XX Kladno Bína.- KRESLIL: Tomáš Hllza KONTROLOVAL:
<br> VYPRACOVAL: Tomáš Hllza Peu Ton DATUM: 09/201
<br> NÁZEV snvav: SWPE _ W.<.>.<.> <.>,<.>,_ N: “_ Sl Horowcky' - \! lukach vymena vue za mw —— NÁza/ vÝxnssu: MÉŘ'TKO: “150 Situace vedení NN - montáž - 1.část ČÍSLO smvav: Gamow
<br> mvesroa:
<br> ň=7 mmm-.<.>.<.> = : H:! rnn'rvnccu— 511265 <.>
<br> \: QL
<br> 29/1
<br> 706
<br> lo č o
<br> N
<br> Jenda:
<br> - nové kabelové veden! NN 0.4kV
<br> - nové kabelové veden! NN 0.4kv uložcná v kabel.ohránlčcc komnox 110
<br> - nové kabelové veden! NN 0,4kV uložené v kabeL plast.žlabu K22
<br> - nové kabelové veden! HDV 0.4kv
<br> - nové kabelové veden! HDV 0,4kV 4_ čás! uložené v kabel.dlránlčce korullex 63
<br> - slávajlc! nadzemnl veden! NN 0.4kv - slávailcl kabelové veden! NN...
zde.
Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368,270 33 Jesenice u Rakovníka
<br> Č.j.: Výst./1003/19/Pa v Jesenici 10.7.2019 Spis.zn.: 3390/18/2018
<br> Vyřizuje: Pašíkovská
<br> Tel.: 311440157
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,Teplická č.p.874,405 02 Děčín
<br> VEŘEJNÁ„VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Jesenice,stavební odbor jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm d) zákona 0.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stávební zákon"),vúzemním rízení posoudil podle 584 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 25.10.2018 podal
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,IČ 247 29 035 Teplická č.p.874,405 02 Děčín
<br> zastoupená na základě plné moci.UNISERVIS HAŠEK,s.r.o <.>,IČ 257 19 980,Na Píska 19,273 01 Žilina,doručovací adresa: UNISERVIS HAŠEK,s.r.o <.>,Manž.Topinkových 796,272 01 Kladno
<br> (dále jen "žadatel' '),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle 13“ 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky c.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby Hořovičky — V lukách výměna v.v za kNN
<br> (dálejen "stavba") na pozemku p.č.: 811/7,1750,1748/1,1738/1,1737/6,1739,19/2,1740,1756/7,811/1,st.44/1,st.20,st.21/2,st.27,st.30/1,st.31/1,st.34/1,st.39,st.41,st.17/3,st 16/1,st.16/2,1738/4,st.15/1,1851,st.101,st.10/1,st.9,st.72,st.6,st.5/1,st.48,1737/8,st.52,st.53,st.54/1,st.3,st.88,st.102,st.130/1,st.97,st.98,st.99,st.114,st.105/1,st.89,st.129,st.90,704/2,1756/3 v katastrální území Hořovičky (645494) <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> F1 - Demontáž venk.Vedení NN F2 - Kabelové vedení NN
<br> F3 - Kabelové vedení HDV
<br> Popis:
<br> Jedná se o vybudování nového distribučního kabelového vedení NN,které nahradí stávající nadzemní distribuční vedení NN.Stávající Odběrná místa budou...

Načteno

edesky.cz/d/3137976

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jesenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz