« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Soukupova, Županského, Rakovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
nqmmu:
<br> íi'l
<br> E'I <,>
<br> w =„=|
<br> Z'Z 'JJÚíf-O'l :: qatt/mnm aq run-ua;
<br> 34) "3013192 manu-gu.<.>
<br> MH! *=“qu
<br> ESTE um oq :!
<br> 7515
<br> | =“'J
<br> Inu-pz
<br> ( m,-
<br> m.<.>.<.>.<.> -„ i &&
<br>.L'U'XJ—le
<br> manual
<br> 9
<br> u
<br> w u.<.>.<.>.<.> A.<.>.-„ tam?-: » n;!a'mn m
<br> IV <,>
<br> Uh
<br>."532
<br> "řm EN sua/\ Půda“
<br> acdc—„nil—
<br> u.L-„.<.>
<br> »“
<br> f:.i *.'-umu“
<br> „r.-.h „vz.-lu
<br> nm.-151; <.>
<br> "„A
<br> rum
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Soukupova, Županského, Rakovník
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br> Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00RU2HK
MURAX00RU2HK
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/33146/2019/Do UNISERVIS HAŠEK,s.r.o.<,>
IČO 25719980 <,>
Na Píska č.p.19 <,>
273 01 Žilina
<br> Č.j.: MURA/34646/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
jdoubravova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 12.7.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/33146/2019/Do <.>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti kterou dne 2.7.2019 podala společnost UNISERVIS HAŠEK,s.r.o <.>,IČO
25719980,Na Píska č.p.19,273 01 Žilina (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR ze dne 19.10.2018
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích na místní komunikaci - ul.Soukupova a Županského v Rakovníku z důvodu pokládky
nového vedení kNN <.>
<br> Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):
<br> 1.Přechodné DZ bude umístěno dle DIO,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
2.Přechodné DZ bude umístěno pouze v době provádění prací,bude udr...

Načteno

edesky.cz/d/3137406

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz