« Najít podobné dokumenty

Obec Hrčava - Záměr pronájmu nebytových prostor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrčava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

detail
Obec Hrčava * Hrčava 53,739 98 Hrčava,IČ: 00296732
<br> Záměr pronájmu nebytových prostor
<br> Obec Hrčava v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2008 Sb <.>,o obcích v platném znění zveřejňuje po dobu 15-ti dnů svůj záměr pronajmout níže uvedený majetek obce Hrčava,který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č.8 ze dne 28.6.2019
<br> Nebytové prostory v č.p.10,parc.č.st.532 k.ú.Hrčava
<br> Jedná se o stavbu občanského vybavení <.>
<br> Podmínky pronájmu:
<br> - Provádění provozní a preventivní údržby,drobných oprav na své náklady
<br> - Pronajímané prostory budou užívány výhradně za účelem provozování sjednaným ve smlouvě o nájmu
<br> - Nájemné bude hrazeno měsíčně
<br> - Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou
<br> Místo a způsob podání nabídky:
<br> Nabídky zasílejte na níže uvedenou adresu nejpozději do 29.7.2019.|< později doručeným nabídkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Obálka bude viditelně označena nápisem „Neotvírat — pronájem nebytových prostor“
<br> Adresa:
<br> Obecní úřad Hrčava Hrčava 53
<br> 739 98 Hrčava
<br> Žádost o pronájem musí obsahovat:
<br> 1.Jméno,příjmení,datum narození,státní občanství zájemce; v případě,že je zájemcem právnické osoba,uvede se název společnosti a IČ <.>
<br> Adresa trvalého pobytu / sídlo právnické osoby (přip.doručovací adresa),kontaktní telefon.Živnostenské oprávnění k podnikání v oboru
<br> Nabídka měsíčního nájemného v Kč <.>
<br> Podnikatelský záměr (v rozsahu popisu činností,které plánuje nájemce v objektu provozovat)
<br>.ws—wm
<br> Obec Hrčava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr,případně od něj odstoupit,či tento záměr zrušit.Účastníci záměru o pronájem nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí
<br>.r\l\
<br> vtomto záměru.*/ i V Hrčavě dne 12.7.2019 )
<br> Lic.XXXXX XXXXXX starosta obce
<br> Vyvěšeno dne: XX.X.2019
<br> Sejmuto dne: 29.7.2019

Načteno

edesky.cz/d/3135637

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrčava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz