« Najít podobné dokumenty

Obec Libenice - Rekonstrukce střechy restaurace č.p. 65 v Libenicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Čestné prohlášení
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti nezbytné pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu – Příloha č.1
„Rekonstrukce střechy restaurace v obci Libenice u Kolína“
<br> Prohlašuji,že jako účastník zadávacího řízení splňuji základní způsobilost,neboť jsem účastníkem:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,trestný čin obchodování s lidmi,trestné činy proti majetku v podobě podvodu,úvěrového podvodu,dotačního podvodu,podílnictví,podílnictví z nedbalosti,legalizace výnosů z trestné činnosti,legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,trestné činy hospodářské v podobě zneužití informace a postavení v obchodním styku,sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě,pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,pletichy při veřejné dražbě,poškození finančních zájmů Evropské unie,trestné činy obecně nebezpečné,trestné činy proti České republice,cizímu státu a mezinárodní organizaci,trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných v podobě trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,trestné činy úředních osob,úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu,splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu,a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele <,>
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný...
Výkaz výměr
Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Restaurace Libenice Doba výstavby: Objednatel:
<br> Druh stavby: rekonstrukce střechy Začátek výstavby:   Projektant:
<br> Lokalita: Libenice 67 Konec výstavby:   Zhotovitel:
<br> JKSO: $0.00 Zpracováno dne: Zpracoval:
<br> Č Kód Zkrácený popis M.j.Množství Jednot.Náklady (Kč) Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava Přesuny Typ skupiny HSV mat HSV prac PSV mat PSV prac Mont mat Mont prac Ostatní mat.MAT WORK CELK
762 Konstrukce tesařské 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 762331923R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m m 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 762_ 76_ _ 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2 762332120RT3 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 vč.dodávky řeziva m 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 762_ 76_ _ 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00
3 762342811R00 Demontáž laťování střech,rozteč latí do 22 cm m2 458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 762_ 76_ _ 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
4 762342204R00 Montáž kontralatí přibitím m2 458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 762_ 76_ _ 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
5 762342202R00 Montáž laťování střech,vzdálenost latí do 22 cm m2 458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 762_ 76_ _ 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00
6 60517110 Lať střešní 30x50 mm m3 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 762_ 76_ _ 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
764 Konstrukce klempířské 0.00 0.00 0.00 0.00...
SOD návrh
(VZOR Smlouvy o dílo - Příloha č.3)
<br> SMLOUVA
O DÍLO č.XXX/2019
uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne,měsíce a roku mezi stranami
<br> 1.OBJEDNATEL:
Obec Libenice
<br>
<br> se sídlem: Libenice 115,280 02 Libenice
zastoupená: Lubomírem Marcinem,starostou obce
<br>
<br>
IČ: 00235539
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> Číslo účtu: 9624151/0100
tel.:+420 778 085 058,e-mail: obec@libenice.cz
<br>
<br> dále jako „Objednatel“
2.ZHOTOVITEL:
…………………………….<.>
<br>
<br> se sídlem ………………………………………………………….<.>
<br>
<br>
IČ: ………………… DIČ: …………………….<.>
<br>
<br> bankovní spojení: ………………………………
<br> č.ú.……………………… <.>
<br> tel.:……………… <.>,e-mail: _________
<br> Subjekt zapsaný v OR,vedeném u
dále jen „Zhotovitel“
<br> t a k  t o :
<br> Preambule
<br> 1.Objednatel tímto prohlašuje,že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající <.>
<br> 2.Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje,že je právnickou osobou (obchodní společností) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky,a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající <.>
<br> 3.Obě smluvní strany prohlašují,že tato smlouva je projevem jejich pravé,svobodné a omylu prosté vůle.Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují,že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek <.>
<br> Část I <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.1 Objednatel výslovně prohlašuje,že je oprávněn realizovat stavbu – Rekonstrukce střechy restaurace v obci Libenice u Kolína.Objekt je umístěn na pozemku st.p.č.22,k.ú.Libenice [681989] Zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Kolín (takto specifikované budovy dále také jako „Nemovitost) <.>
1.2 Objednatel má zájem provést rekonstrukci střechy restaurace dle projektové dokumentace.Zhotovitel má zájem realizovat záměr ...
Projektová dokumentace
„Rekonstrukce střechy restaurace v obci
Libenice u Kolína“
<br>
<br>
<br>
<br> Komerční objekt restaurace č.p.65 Libenice
<br>
Obsah:
<br>
a) Průvodní zpráva
b) Souhrnná technická zpráva
c) Položkový rozpočet prací
d) Slepý rozpočet prací
e) Fotodokumentace stávajícího stavu
<br>
<br>
Vlastník:
<br> Obec Libenice
<br>
Vypracoval:
<br>
<br>
Datum:
<br> 11.10.2018
<br>
<br> A.Průvodní zpráva pro výběrové řízení byt č.34
<br>
<br>
<br> a) Identifikační údaje a základní charakteristika stavby:
<br> Stavba navržená k rekonstrukci střechy č.p.65 v obci libenice <.>
Jedná se o komerční objekt s jedním nadzemním podlažím a půdou <.>
Objekt je napojen na zdroj elektrické energie a je vytápěn ústředním topením <.>
<br>
<br> b) Údaje o bytové jednotce,o chráněných zájmech a majetkoprávních vztazích <.>
<br> Stavba navržená k rekonstrukci:
Komerční zděný objekt č.p.65
<br> Katastrální území: Libenice
<br> Celková půdorysná výměra objektu : 215 m2
<br> Vlastník nemovitosti: obec Libenice
<br>
<br> c) Termín zahájení,doba trvání stavebních prací:
<br> Plánované zahájení stavebních prací: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Plánované ukončení stavebních prací:…………………………………………………….<.>
<br>
<br> d) Vliv stavebních prací na okolí stavby:
<br> Komerční objekt je umístěn v obci Libenice mimo hlavní silniční tah <.>
Stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolní bytové jednotky.Krátkodobě může po
dobu provádění stavebních prací dojít k nárůstu prašnosti a hlučnosti.Stavební práce budou
probíhat v pracovních dnech pondělí – pátek v denní době od min.7.30 – max.18.00 <.>
V případě potřeby je možné provádět stavební práce i víkendu a to XXX.Xx za kalendářní
měsíc,v době od min.9.00 – max.do 16.00 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> B.Souhrnná technická zpráva
<br> a) stručný popis komerčního objektu:
<br> jedná se o komerční objekt (restaurace) o celk...
Krycí list
Příloha č.5 ZD
<br> Krycí list nabídky
<br> 1.Identifikace zakázky
<br> Název zakázky:
Rekonstrukce střechy restaurace v obci Libenice u Kolína
<br> Název projektu:
Rekonstrukce střechy restaurace v obci Libenice u Kolína
<br> Předmět zakázky:
Stavební práce
<br> 2.Zadavatel
<br> Název:
Obec Libenice
<br> Sídlo:
Libenice 115,280 02 Libenice
<br> IČ:
00235539
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
XXXXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> Kontaktní osoba:
Ing.Zbyšek Čelikovský
<br> Telefon:
<br> Fax:
 
<br> Mobil:
777 122 092
E-mail:
celikovsky@tntconsulting.cz
<br> Web:
http://www.tntconsulting.cz/
<br> 3.Uchazeč
<br> Obchodní firma / název:
 
<br> Sídlo:
 
<br> IČ:
 
DIČ:
 
<br> Osoba odpovědná jednat jménem uchazeče:
 
<br> Osoba odpovědná za realizaci zakázky:
 
<br> Kontaktní osoba:
 
<br> Telefon:
 
Fax:
 
<br> Mobil:
 
E-mail:
 
<br> 4.Nabídková cena
<br> Nabídková XXXX XXX DPH (v Kč):
<br>
<br> Celkem DPH (v Kč):
<br>
Nabídková cena vč.DPH (v Kč):
<br>
5.Datum,podpis,razítko
<br> Datum zpracování nabídky:
 
<br>  
<br> Podpis:
 
<br>
Razítko:
 
Výzva k podání nabídky
DOPORUČENĚ
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU
<br> Název projektu: Rekonstrukce střechy restaurace v obci Libenice u Kolína
<br> Název zakázky: Rekonstrukce střechy restaurace v obci Libenice u Kolína
<br> Předmět zakázky: Stavební práce
<br> Tato zakázka není realizována dle zákona č.134/2016 Sb <.>,ale na základě výjimky dle
§ 31 a dle směrnice obce k zadávání VZMR.Zakázka je realizována v režimu zakázky
malého rozsahu <.>
<br> Název příjemce (zadavatele): Obec Libenice
<br> Sídlo zadavatele: Libenice 115,280 02 Libenice
<br> IČ příjemce (zadavatele): 00235539
<br> Statutární zástupce příjemce (zadavatele): XXXXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing.Zbyšek Čelikovský
<br> Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele):tel: 777 122 092,e-mail:
celikovsky@tntconsulting.cz
<br> Datum vyhlášení zakázky: 12.7.2019
<br> Lhůta a místo pro podání nabídky
<br> - Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 13.7.2019 a končí dnem
1.8.2019 v 19:15 hodin <.>
<br> - Nabídku lze podat osobně na adrese: obec Libenice,Libenice 115,280 02 Libenice <,>
a to v úředních hodinách zveřejněných na http://www.libenice.cz.Nabídku lze zaslat
též doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele obec Libenice,Libenice 115,280 02
Libenice <.>
<br> - Termín doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli,tedy
nikoli datum odeslání.Zadavatel proto doporučuje uchazečům odeslání nabídky včas
nejlépe s několikadenním předstihem <.>
<br>
Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek,tedy 1.8.2019
v 19:15 hodin.Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese obec Libenice <,>
Libenice 115,280 02 Libenice <.>
<br> Nabídka musí být podána v českém jazyce <.>
<br> Popis předmětu zakázky:
<br> - Předmětem zakázky jsou stavební úpravy spočívající v rekonstrukci střechy restaurace
č.p.65 v obci Libenice.Více viz Projektová dokumentace (Příloha č.4 ZD) a Výkaz
výměr (Příloha č.2 ZD).Dotčený pozemek: st....
Zadávací dokumentace
1
<br>
Zadávací dokumentace
<br> Název projektu: Rekonstrukce střechy restaurace v obci Libenice u Kolína
<br> Název zakázky: Rekonstrukce střechy restaurace v obci Libenice u Kolína
<br> Předmět zakázky: Stavební práce
<br> Tato zakázka není realizována dle zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ale na
základě výjimky dle § 31 a dle směrnice obce k zadávání VZMR.Zakázka je realizována
v režimu zakázky malého rozsahu <.>
<br> 1) Identifikace zadavatele
<br> Název zadavatele: Obec Libenice
<br> IČ zadavatele: 00235539
<br> Sídlo zadavatele: Libenice 115,280 02 Libenice
<br> Statutární zástupce zadavatele: XXXXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing.Zbyšek Čelikovský
<br> Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:
tel: 777 122 092,e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz
<br> 2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
<br>
- Předmětem zakázky jsou stavební úpravy spočívající v rekonstrukci střechy restaurace
<br> č.p.65 v obci Libenice.Více viz Projektová dokumentace (Příloha č.4 ZD) a Výkaz
výměr (Příloha č.2 ZD).Dotčený pozemek: st.p.č.22 k.ú.Libenice <.>
<br> - Technická a materiální specifikace parametrů předmětu díla je uvedena v příloze č.2
(výkaz výměr) a příloze č.4 (projektová dokumentace) této zadávací dokumentace <.>
<br> - Uchazeč je povinen se podrobně seznámit s projektovou dokumentací a v případě,že
bude vybrán,realizovat dílo tak,aby bylo v souladu s PD a splňovaly technické
parametry podmínky definované v projektové dokumentaci <.>
<br> - Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy materiálů,nebo
výrobků,jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i
jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (užití výrobků a materiálů jiných
obchodních značek,nebo výrobců při zachování technických a kvalitativních
parametrů) <.>
<br>
3) Předpokládaná hodnota zakázky
- Předpokládaná hodnota zakázky je 1 235 244 Kč bez DPH...

Načteno

edesky.cz/d/3135636

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz